Przetargi.pl
Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w miejscowości Łękawica- etap III

Gmina Łękawica ogłasza przetarg

 • Adres: 34-321 Łękawica, ul. Wspólna 24
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8651601 , fax. 033 8651701
 • Data zamieszczenia: 2016-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łękawica
  ul. Wspólna 24 24
  34-321 Łękawica, woj. śląskie
  tel. 033 8651601, fax. 033 8651701
  REGON: 07218263400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lekawica.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w miejscowości Łękawica- etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodnika od km 8+715 do km 9+750 (tj. od granicy z miastem Żywiec (ul. Topolowa ) do skrzyżowania z ul. Za Wodą w Łękawicy) wraz z budową zatok, sieci kanalizacji deszczowej i umocnieniem korony drogi
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł ( słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lekawica.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach