Przetargi.pl
Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym

Gmina Pilchowice ogłasza przetarg

 • Adres: 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 235 65 21 , fax. 32 235 69 38
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pilchowice
  ul. Damrota 6 6
  44-145 Pilchowice, woj. śląskie
  tel. 32 235 65 21, fax. 32 235 69 38
  REGON: 00068785300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pilchowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja budynku przy ul. Damrota 5 wraz z terenem przyległym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres inwestycji obejmuje teren dz. Nr 1082 przez 43, 1083 przez 43, 182 przez 44 mieszczącej się w Pilchowicach przy ul. Damrota 5. W ramach realizacji zadania należy wykonać przebudowę istniejących pomieszczeń magazynowych na salę spotkań wraz z zapleczem kuchennym cateringowym, węzłem sanitarnym oraz zagospodarowaniem terenu w obrębie opracowania. Dodatkowo zakres obejmuję budowę nowych pomieszczeń w postaci budynku gospodarczo-magazynowego z zadaszonym miejscem gromadzenia odpadów stałych, wiaty drewnianej, ogrodzenia, oświetlenia zewnętrznego oraz monitoringu. Dodatkowo w ramach wynagrodzenia ryczałtowego należy wykonać remont elewacji całego budynku wraz z odmalowaniem ścian zewnętrznych farbami paroprzepuszczalnymi silikatowymi, wykonaniem zszycia pęknięć ścian oraz remontem strefy okapu poprzez odcinkową wymianę końcówek krokwi wraz z uszczelnieniem pokrycia z papy na strefie okapu. Na powyższy zakres robót Wykonawca przedłoży kosztorys powykonawczy. Dostawa stołów i krzeseł nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia jednak wszelkie inne wyposażenie należy wykonać zgodnie z załączoną aranżacją wnętrz. 4. W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z robotami pośrednio lub bezpośrednio wynikającymi z zakresu prowadzonych prac. W zakresie prowadzonych prac Wykonawca wykona wszelką konieczną dokumentację powykonawczą realizowanych robót. 5. W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie, wyposażenie, prawa osób trzecich lub inwestora niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. 6. W zakresie robót odtworzeniowych i naprawczych, Wykonawca wykona wszelkie roboty związane z naprawami po wykonywanych pracach i przywróceniem stanu sprzed realizacji prac. 7. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. 8. Oferty z rozwiązaniami równoważnymi: Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień. 9. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji był taki sam jak okres rękojmi. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na prace objęte niniejszą umową na minimalny okres 60 miesięcy licząc od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pilchowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach