Przetargi.pl
Przebudowa odcinka drogi leśnej gruntowej pożarowej Nr 21 w leśnictwie Osina, Dziewanna

Nadleśnictwo Potrzebowice ogłasza przetarg

 • Adres: 64-730 Wieleń, Potrzebowice 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2562526 , fax. 67 2562492
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Potrzebowice
  Potrzebowice 1 1
  64-730 Wieleń, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2562526, fax. 67 2562492
  REGON: 57006447000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_potrzebowice/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinka drogi leśnej gruntowej pożarowej Nr 21 w leśnictwie Osina, Dziewanna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi leśnej gruntowej i pożarowej nr 21 w leśnictwie Osina , Dziewanna, poprzez wykonanie jezdni o szerokośoci 3,5 m, z poboczami, odcinek km 0+000 - km 2+200, zaprojektowanej w sposób następujący: - nawierzchnia - warstwa ścieralna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubość 8 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość 7 cm; - podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie grubość 10 cm;- geowłóknina separacyjna o gramaturze 200g:m2. Dokładny zakres rzeczowy robót przedstawiony został w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik do niniejszego SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 80 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 14 950,00 zł, (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt zł 00 gr.). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Wieleniu, nr rachunku; 77 8960 0003 0000 1166 2000 0020 z adnotacją: Wadium na zadanie inwestycyjne : Przebudowa odcinka drogi leśnej gruntowej i pożarowej nr 21 w leśnictwie Osina, Dziewanna. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Nie należy załączać oryginału dokumentu złożenia wadium do oferty. Wadium musi zabezpieczać cały okres związania ofertą Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. Za moment wniesienia wadium w formie pieniądza uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, termin ważności wystawionego dokumentu musi być minimum zgodny z terminem związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji-poręczenia, gwarancja-poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać między innymi następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji-poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji-poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją-poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji-poręczenia, 4) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta-poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji-poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp . Pozostałe zasady dotyczące wadium określa art. 45 i 46 ustawy Pzp. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_potrzebowice/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach