Przetargi.pl
Zakup i dostawa wyposażenia medycznego.

Wielkopolskie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 61-866 Poznań, ul. Garbary 15
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618850500 , fax. 061 8521948
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolskie Centrum Onkologii
  ul. Garbary 15 15
  61-866 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618850500, fax. 061 8521948
  REGON: 00029120400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wco.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa wyposażenia medycznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa wyposażenia medycznego. Pakiet 1 Wózek leżący do przewożenia chorych 2 szt Pakiet 2 Wózek siedzący do przewożenia pacjentów 4 szt Pakiet 3 Wózek wielofunkcyjny ZABIEGOWO-ANESTEZJOLOGICZNY 1 szt. Pakiet 4 Taboret na śrubie 1 szt. Pakiet 5 Fotel do pobierania krwi 1 szt. Pakiet 6 Kozetki lekarskie 3 szt. Pakiet 7 Stojaki na kroplówki ilość 20 szt. Pakiet 8 Waga ze wzrostomierzem 2 szt. Pakiet 9 Parawan przejezdny 4 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331920001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wco.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną