Przetargi.pl
Utwardzenie placu bazy transportowej LZD Siemianice - 2/BAZA/2014

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice ogłasza przetarg

 • Adres: 63-645 Łęka Opatowska, Siemianice, ul. Kasztanowa 1/1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7826400 , fax. 062 7826410
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice
  Siemianice, ul. Kasztanowa 1/1 1/1
  63-645 Łęka Opatowska, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7826400, fax. 062 7826410
  REGON: 00000184400106
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lzd-siemianice.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie placu bazy transportowej LZD Siemianice - 2/BAZA/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dostał podzielony na 3 etapy: 1)Etap I - polegający na wykonaniu części utwardzenia placu z częścią kanalizacji deszczowej, szczegółowo określony w projekcie i przedmiarze robót. 2)Etap II - polegający na wykonaniu części kanalizacji deszczowej i zbiornika odparowującego, szczegółowo określony w projekcie i przedmiarze robót. 3)Etap III - polegający na wykonaniu części utwardzenia placu, szczegółowo określony w projekcie i przedmiarze robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332506
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium wedle wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach opisanych w art. 45, ust. 6 Pzp. Wysokość wadium ustala się w kwocie 10 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lzd-siemianice.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach