Przetargi.pl
przebudowa drogi powiatowej nr 4079P - ul. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-61 282-98-64 , fax. 282-98-62
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Marciniaka 2 2
  63-100 Śrem, woj. wielkopolskie
  tel. 0-61 282-98-64, fax. 282-98-62
  REGON: 63964591400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-srem.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przebudowa drogi powiatowej nr 4079P - ul. Wiosny Ludów w Książu Wlkp.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przebudowa drogi powiatowej nr 4079P - ul. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. od km 3+600 do km 4+280.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wpłacenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzd-srem.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach