Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych Pakiet I - IV

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 96
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 35 28 090 , fax. 067 35 28 171
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Kościuszki 96 96
  64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie
  tel. 067 35 28 090, fax. 067 35 28 171
  REGON: 00030852500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzozczarnkow.x.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych Pakiet I - IV
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych Pakiet I - IV, zgodnie z asortymentem określonym w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 240000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zzozczarnkow.x.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach