Przetargi.pl
PN 1/2016 Remont utwardzeń w Przedszkolu Miś w Szamotułach

Przedszkole Nr 5 ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Hokejowa 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 29 214 40
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Nr 5
  ul. Hokejowa 1 1
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 61 29 214 40
  REGON: 63157951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przedszkolemis.edupage.org/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PN 1/2016 Remont utwardzeń w Przedszkolu Miś w Szamotułach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia i zakres zamówienia oraz wielkości m.in. : Zakres remontu utwardzeń: I. Główne wejście do Przedszkola. II. Chodniki. III. Plac apelowy (z tyłu budynku). IV. Plac zaplecza Przedszkola (z lewego boku). V. Tarasy wejściowe. VI. Rampa podjazdowa. VII.Schody. 1. Rozbiórka obrzeża betonowego 6x25 cm. 2. Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30 cm. 3. Rozbiórka asfaltu gr. 8 cm. 4. Rozbiórka betonu gr. 15 cm. 5. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm. 6. Demontaż i ponowny montaż poręczy stalowych wraz z przemalowaniem farbą olejną. 7. Rozbiórka chodnika z płytek betonowych chodnikowych 35x35 cm na podsypce piaskowej. 8. Rozbiórka chodnika z płytek betonowych chodnikowych 50x50 cm na podsypce piaskowej. 9. Rozebranie schodów żelbetowych. 10. Rozebranie lastriko na tarasach od frontu budynku. 11. Krawężnik betonowy wystający 15x22 cm na ławie betonowej. 12. Obrzeże betonowe 30x8cm na ławie betonowej. 13. Załadunek i wywóz gruzu (materiału pochodzącego z rozbiórki) na odległość do 5 km. 14. Załadunek i wywóz ziemi ma odległość 5 km. 15. Mechaniczne i ręczne wykonanie koryta gr. 28, 23 i 10 cm. 16. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm. 17. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej i kolorowej bezfazowej gr.8 cm typu behaton na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (10% kostki kolorowej). 18. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej i kolorowej bezfazowej gr.6 cm typu cegiełka na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm (10% kostki kolorowej). 19. Roboty ziemne. 20. Podbudowy z chudego betonu gr. 10 cm. 21. Ściany z kostki betonowej typu Natulit lub równoważne. 22. Nawierzchnia z kostki betonowej typu Akropol płukany kolor granito gr. 6 cm lub równoważny na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. 23. Balustrada stalowa malowana proszkowo z rury fi 5 cm. 24. Ścianki oporowe z kostki betonowej typu Natulit lub równoważne. 25. Stopnie z kostki betonowej gr. 6 cm kolorowej zamkniętych w obrzeżach betonowych 8x30 cm na ławie betonowej. 26. Poręcze stalowe z demontażu. 27. Regulacja wysokościowa 2 bram stalowych. 28. Humusowanie wraz z obsianiem. 29. Pionowa regulacja studni kanalizacji deszczowej. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o przedmiary robót, stanowiące załączniki do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332506
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przedszkolemis.edupage.org/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach