Przetargi.pl
Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych, bazy danych materiałów zasobu (operatów geodezyjnych) oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomyśl oraz wsi: Glinno, Paproć, Przyłęk, Sątopy, Sękowo

Powiat Nowotomyski ogłasza przetarg

 • Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4426797 , fax. 061 4423589
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowotomyski
  ul. Poznańska 33 33
  64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4426797, fax. 061 4423589
  REGON: 63127693700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatnowotomyski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych, bazy danych materiałów zasobu (operatów geodezyjnych) oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomyśl oraz wsi: Glinno, Paproć, Przyłęk, Sątopy, Sękowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych, bazy danych materiałów zasobu (operatów geodezyjnych) oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomyśl oraz wsi: Glinno, Paproć, Przyłęk, Sątopy, Sękowo I. Dane ogólne. Jednostka ewidencyjna: Nowy Tomyśl - obszar wiejski Numer statystyczny: 301504_4, 301504_5 Ilość obrębów ewidencyjnych: 6 szt. Ilość działek ewidencyjnych: 6000 szt. Ilość arkuszy mapy ewidencyjnej: 24 szt. Ilość budynków (szacunkowa): 6000 szt. Ilość budynków do pomiaru (szacunkowa): ok. 100 szt. (dopuszcza się rozbieżność +/- 20%) Ilość lokali (szacunkowa): 1200 szt. (dopuszcza się rozbieżność +/- 20 %) Ilość operatów geodezyjnych do zeskanowania (szacunkowa): ok. 8000 szt. (dopuszcza się rozbieżność +/- 20 %) powierzchnia ewidencyjna opracowania - ok. 1500 ha Ilość działek ewidencyjnych - ok. 2700 szt. Ilość sekcji analogowych map zasadniczych, objętych opracowaniem: 61 szt. Podział na obręby ewidencyjne Obręb Powierzchnia obrębu (ha) Podkład mapowy 301504_4.Nowy Tomyśl 520 katastralny 301504_5.0006 Glinno 1073 fotogramteryczny 301504_5.0010 Paproć 13995 fotogramteryczny 301504_5.0011 Przyłęk 2149 fotogramteryczny 301504_5.0014 Sątopy 1263 fotogramteryczny 301504_5.0015 Sękowo 884 fotogramteryczny Etap I utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych, bazy danych materiałów zasobu (operatów geodezyjnych) w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomyśl oraz wsi: Glinno, Paproć, Przyłęk, Sątopy, Sękowo Etap II modernizacja ewidencji gruntów i budynków w systemie SIP GEO-INFO 7 na terenie miasta Nowy Tomyśl oraz wsi: Glinno, Paproć, Przyłęk, Sątopy, Sękowo Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiają - opis przedmiotu zamówienia załącznik A, warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych - załącznik nr 8 do SIWZ oraz projekt umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 723120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: długość udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatnowotomyski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach