Przetargi.pl
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Podmiejskiej w Przyborkach

Gmina Września ogłasza przetarg

 • Adres: 62-300 Września, ul. Ratuszowa 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4360880 w. 146 , fax. 061 4362500
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Września
  ul. Ratuszowa 1 1
  62-300 Września, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4360880 w. 146, fax. 061 4362500
  REGON: 00052660100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wrzesnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Podmiejskiej w Przyborkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Podmiejskiej w Przyborach wg opisu rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót, przedmiaru robót przekazanego przez Zamawiającego wraz z SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres robót) oraz warunki ich realizacji zawiera dokumentacja załączona do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności: a) opis rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, c) przedmiary robót. 3. Zakres zamówienia: 1) wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego - 130 m3; 2) podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu: 15cm - 782 m2; 3) krawężniki betonowe wtopione na ławie betonowej z oporem - 391 mb; 4) obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 391 mb; 5) nawierzchnia z kostki brukowej szarej o grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - 625,60 m2; 6) nawierzchnia z kostki brukowej czerwonej o grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - 156,40 m2;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wrzesnia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach