Przetargi.pl
Przeprowadzenie audytów finansowych

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-701 Poznań, ul. Fredry 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 854-60-00 , fax. 61 852-04 -55, 8546146
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Fredry 10 10
  61-701 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 854-60-00, fax. 61 852-04 -55, 8546146
  REGON: 00028881100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ump.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie audytów finansowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przeprowadzenia trzech audytów finansowych w ramach projektu Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 2. Okresowe audyty finansowe zostaną przeprowadzone po każdych dwóch latach realizacji Projektu, a końcowy audyt Projektu po jego zakończeniu. Celem audytów jest wyrażenie opinii przez Wykonawcę na temat tego, czy sprawozdania finansowe zostały przygotowane pod każdym względem zgodnie z obowiązującymi ramami sprawozdawczości finansowej (ISA 200 punkt 3.). 3. Wartość Projektu: 6 046 963 CHF. 4. Wydatki poniesione do dnia 31 marca 2014 roku: 866.385,34 zł. 5. Szczegółowy opis Projektu, zawierający w szczególności cele Projektu, znajduje się na stronie internetowej Projektu: http://www.zebymalegodziecka.pl 6. Audyty finansowe zostaną przeprowadzone zostaną w następujących terminach: 6.1. pierwszy okresowy audyt finansowy - 1-14 lipca 2014 roku - powinien obejmować okres od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2014 roku; 6.2. drugi okresowy audyt finansowy -1-31 lipca 2016 roku - powinien obejmować okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2016 roku; 6.3. audyt finansowy końcowy - 2-31 stycznia 2017 roku - powinien obejmować cały okres realizacji projektu, tj. od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku 7. Audyty zostaną przeprowadzone w dniach roboczych, w godzinach 8.00 - 15.00, w siedzibie Zamawiającego - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, oraz w siedzibach Partnerów Projektu, tj. w niżej wymienionych lokalizacjach: 7.1. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; 7.2. Gdański Uniwersytet Medyczny; 7.3. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; 7.4. Uniwersytet Medyczny w Lublinie; 7.5. Warszawski Uniwersytet Medyczny; 7.6. Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; 7.7. Śląski Uniwersytet Medyczny; 7.8. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, zgodnie z metodologią przeprowadzenia audytu zaproponowaną przez Wykonawcę Szczegółowe dane adresowe oraz godziny zostaną wskazane po zawarciu umowy z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego. 8. Audyty obejmują okres od dnia 1 lipca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia audytu finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA) wydanymi przez Międzynarodową Radę Standardów Rewizji Finansowej [International Auditing and Assurance Standards Board] (IAASB) Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) w celu osiągnięcia uzasadnionego zapewnienia, że sprawozdania finansowe jako całość są wolne od znaczących błędnych oświadczeń, niezależnie od tego czy wynikających z oszustwa czy błędu (ISA 200, punkt 3). Wykonawca weźmie pod uwagę wszelkie wymagania oraz sugestie Krajowej Instytucji Koordynującej - Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju lub Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 10. W ramach audytu Wykonawca zweryfikuje czy Projekt jest realizowany zgodnie z wytycznymi i zasadami obowiązującymi dla obszaru tematycznego Ochrona zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 11. Każdy z audytów zostanie przeprowadzony zgodnie z metodologią zaproponowaną przez Wykonawcę, zarówno u Lidera jak i u Partnerów. 12. Po zakończeniu każdego audytu, Wykonawca w ciągu 10 dni roboczych opracuje i przedstawi raport zawierający wnioski i zalecenia pokontrolne w języku polskim i angielskim. 13. Zakres badania sprawozdań finansowych obejmuje: 13.1. weryfikację poprawności księgowania wydatków w ramach realizowanego Projektu; 13.2. ocenę kwalifikowalności kosztów oraz sposobu ich dokonywania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej; 13.3. stwierdzenie, czy wydatki wykazane we wnioskach o płatność zostały rzeczywiście poniesione; 13.4. stwierdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji Projektu; 13.5. stwierdzenie, czy nieprawidłowości, jeżeli takie nastąpiły, zostały usunięte zgodnie z zaleceniami; 13.6. weryfikację zgodności wniosków o płatność z księgami rachunkowymi w części dotyczącej Projektu; 13.7. poprawność wykorzystania środków finansowych. 14. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu raport oraz wnioski i zalecenia pokontrolne z audytu, które zawierać będą informacje, o których mowa w ust. 2, 9 oraz 13, a w szczególności wyniki badania w zakresie wskazanym w ust. 13 w odniesieniu do wydatków poniesionych w ramach Projektu. Raport zostanie przygotowany zgodnie ze wzorem zaproponowanym przez Wykonawcę. Dokumenty zostaną przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w art. 65 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.). 15. W przypadku wydania opinii zawierającej istotne zastrzeżenia albo wydania opinii negatywnej, Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu uzasadnienie, wskazujące powody wydania takiej opinii w świetle obowiązujących przepisów. Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do raportu oraz wniosków i zaleceń pokontrolnych z audytu. 16. Wykonawca do dnia 31 lipca 2014 roku w przypadku I audytu finansowego, 31 sierpnia 2016 roku w przypadku II audytu finansowego oraz 1 marca 2017 roku w przypadku audytu końcowego przedstawi Zamawiającemu wstępny raport z audytu, wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi w języku polskim, w wersji papierowej oraz elektronicznej, a Zamawiający wniesie ewentualne uwagi do treści dokumentu. 17. Wykonawca do dnia 10 sierpnia 2014 roku w przypadku I audytu finansowego, 15 września 2016 roku w przypadku II audytu finansowego oraz 15 marca 2017 roku w przypadku audytu końcowego przekaże Zamawiającemu ostateczny raport z audytu, uwzględniający jego ewentualne uwagi, w jednym egzemplarzu wersji elektronicznej oraz w trzech egzemplarzach wersji papierowej. Ostateczny raport z audytu zostanie sporządzony przez Wykonawcę w języku polskim i zawierać będzie wnioski i zalecenia pokontrolne w języku polskim i angielskim. 18. Wykonawca na wniosek Zamawiającego weźmie udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego mającego za przedmiot omówienie raportu z okresowego audytu finansowego Projektu i udzieli w związku z tym wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących audytu oraz raportu z audytu. Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany udzielić Zamawiającemu wyjaśnień i informacji dotyczących audytu oraz raportu z audytu, na wniosek Zamawiającego, Instytucji Pośredniczącej, Krajowej Instytucję Koordynującej lub Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 19. Wykonawca, a także osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu, muszą spełniać warunek bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego. W szczególności Zamawiający uznaje, że bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli Wykonawca lub osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu audytu odpowiednio: 19.1. jest lub był w ostatnich 3 latach przed datą otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu przedstawicielem prawnym (np. pełnomocnikiem) Zamawiającego lub pracownikiem Zamawiającego, Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Zdrowia), Krajowej Instytucji Koordynującej (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) i Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; 19.2. w ostatnich 3 latach przed datą otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu; 19.3. osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat przed datą otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwo Zdrowia), Krajowej Instytucji Koordynującej (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) i Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy; 19.4. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą Zamawiającym albo zatrudnia przy prowadzeniu audytu takie osoby; 19.5. jest lub był zaangażowany w jakiejkolwiek formie w planowanie, realizację, zarządzanie Projektem. 20. Zamówienie jest współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 21. Wytworzona przez Wykonawcę dokumentacja powinna zostać przygotowana w oparciu o wzorzec graficzny dokumentacji projektowej dostarczony przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 792120003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://administracja.ump.edu.pl/dzp
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach