Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Wielki Buczek - działki nr 93; 94; 129; 134; 202 obręb Wielki Buczek

Gmina Lipka ogłasza przetarg

 • Adres: 77-420 Lipka, ul. Kościuszki 28
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2665041 w. 50 , fax. 067 2665041 w. 33
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipka
  ul. Kościuszki 28 28
  77-420 Lipka, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2665041 w. 50, fax. 067 2665041 w. 33
  REGON: 00053766800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipka.biuletyn.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Wielki Buczek - działki nr 93; 94; 129; 134; 202 obręb Wielki Buczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej Wielki Buczek - działki nr 93; 94; 129; 134; 202 obręb Wielki Buczek Zakres rzeczowy: I . Odcinek długości 450 mb - nakładka bitumiczna. 1. Mechaniczne oczyszczenie podbudowy bitumicznej na powierzchni 2.620,0 m2 . 2. Skropienie emulsją asfaltową podbudowy bitumicznej na powierzchni 2.620,0 m2 . 3. Mechaniczne wyrównanie podbudowy bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową AC11 w KR-1-2 w ilości 70 kg/m2 powierzchni 2.620,0 m2 . 4. Skropienie emulsją asfaltową podbudowy bitumicznej na powierzchni 2.620,0 m2 . 5. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej KR 1-2 gr. 3,0 cm na powierzchni 2.620,0 m2 . 6. Regulacja wysokości wpustów kd w ilości 2 szt. II. Odcinek długości 16 mb - nawierzchnia bitumiczna. 1. Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 40 cm z wywozem na odl. Do 5 km na powierzchni 66,4 m2 . 2. Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm po zagęszczeniu na powierzchni 66,4 m2 . 3. Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11 w KR 1-2 w ilości 100 kg/m2 na powierzchni 65,2 m2 . 4. Skropienie emulsją asfaltową podbudowy bitumicznej na powierzchni 65,2 m2 . 5. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S KR 1-2 gr. 3,0 cm na powierzchni 64,0 m2. III. Odcinek długości 800 mb - nawierzchnia bitumiczna. 1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-V - istniejąca podbudowa tłuczniowa na powierzchni 3.360,0 m2 . 2. Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm na powierzchni 3.360,0 m2 . 3. Mechaniczne wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11 w KR 1-2 w ilości 100 kg/m2 na powierzchni 3.280,0 m2 . 4. Skropienie emulsją asfaltową podbudowy bitumicznej na powierzchni 3.280,0 m2 . 5. Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S KR 1-2 gr. 3,0 cm na powierzchni 3.200,0 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5.000,00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji w latach na wykonane roboty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipka.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach