Przetargi.pl
Wykonanie rewitalizacji ogólnodostępnych boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 62 położonej przy ulicy Druskiennickiej 32 w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 62 im.Gen.St.Taczaka ogłasza przetarg

 • Adres: 60-476 Poznań, ul. Druskiennicka 32
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 822 11 81 , fax. 061 822 14 11
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 62 im.Gen.St.Taczaka
  ul. Druskiennicka 32 32
  60-476 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 822 11 81, fax. 061 822 14 11
  REGON: 00024326300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie rewitalizacji ogólnodostępnych boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 62 położonej przy ulicy Druskiennickiej 32 w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rewitalizacji ogólnodostępnych boisk sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 62 położonej przy ulicy Druskiennickiej 32 w Poznaniu zgodnie z zakresem robót określonych w programie funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rewitalizacji ogólnodostępnych boisk sportowych przy Szkole nr 62 w Poznaniu. W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie projektu pełnobranżowego budowlanego z uzgodnieniami, niezbędnego w celu uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia, a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie: wymianę nawierzchni na dużym i średnim boisku; wykonanie drenaży pod dużym boiskiem, wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż krawędzi boiska wielofunkcyjnego; wykonanie rozsączających zbiorników retencyjnych; wymianę wypełnienia piłkochwytów od strony północnej; usytuowanie nowych piłkochwytów wys. 4m, rozdzielających dwa boiska; ustawienie dodatkowej wiaty na rowery, wykonanie nawierzchni z rozbiórkowej kostki betonowej pod wiatą na rowery, pod ławkami i jako chodnik wzdłuż boiska; ustawienie dodatkowego wyposażenia jak: ławki, ławki z siedzeniami typu sportowe, kosze naśmieci, wieszaki na ubrania, regulamin boiska.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Ustala się wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2.Wykonawca wnosi wadium nie później niż przed upływem terminu składania ofert w następujących formach: -pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy PKO BP 08 1020 4027 0000 1502 1358 8092, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna winno być dokonane, w oddziale finansowo - księgowym Zamawiającego w godzinach od 900 do 1400 lub oryginał wniesienia wadium należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin znalezienia się środków finansowych na rachunku Zamawiającego. 4.Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 5.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach