Przetargi.pl
WYKONANIE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN.: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W LESZNIE

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna ogłasza przetarg

 • Adres: 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5298100 , fax. 65 5298131
 • Data zamieszczenia: 2016-06-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
  ul. Kazimierza Karasia 15 15
  64-100 Leszno, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5298100, fax. 65 5298131
  REGON: 00066099500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PN.: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W LESZNIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku szkoły podstawowej 12 - oddziałowej (blok centralny i blok dydaktyczny) wraz z elementami infrastruktury technicznej, stanowiących drugi etap realizacji zadania pn.: Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie. W zakres opracowania projektowego wchodzi: a) sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt budowlany sporządzony powinien być na podstawie załączonych do niniejszej SIWZ Programu Funkcjonalno - Użytkowego, Koncepcji Projektowej Architektoniczno-Budowlanej budowy nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie - etap IIa: Szkoła Podstawowa 12-oddziałowa (blok centralny i blok dydaktyczny) wraz z elementami infrastruktury technicznej oraz wytycznych Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 z dn. 10.02.2016 r. Projekt budowlany wykonany powinien być w 7 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). Wszelkie odstępstwa od Koncepcji wymagają akceptacji Zamawiającego. b) zaprojektowanie i wykonanie budynku klasy energooszczędności nie niższej niż C zgodnie z wytycznymi technicznymi pn.: Określenie szczegółowych zasad kształtowania i poziomu wymogów dotyczących standardu energetycznego budynków kwalifikujących się do dofinansowania w programie piorytetowym: Poprawa efektywności energetycznej. Część 1) LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej. c) sporządzenie projektów wykonawczych uzupełniających i uszczegóławiających projekty budowlane - w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf) d) sporządzenie specyfi?kacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf) e) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf). f) sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz *.pdf) g) sporządzenie obmiarów i kosztorysów robót dla następujących elementów robót: I. Fundamenty [m3] II. Ściany konstrukcyjne i osłonowe - stan surowy [m2] III. Ściany działowe - stan surowy [m2] IV. Stropy [m2] V. Dach - konstrukcja i pokrycie [m2] VI. Okna [m2] VII. Drzwi i bramy [m2] VIII. Instalacje sanitarne i grzewcze - stan surowy [kpl.] IX. Instalacje sanitarne i grzewcze - biały montaż i grzejniki [kpl.] X. Instalacje elektryczne - okablowanie [kpl.] XI. Instalacje elektryczne - tablice rozdzielcze [kpl.] XII. Instalacje elektryczne - oprawy i osprzęt [kpl.] XIII. Instalacje telekomunikacyjne - okablowanie [kpl.] XIV. Instalacje telekomunikacyjne - osprzęt [kpl.] XV. Instalacja wentylacyjna - kanały [kpl.] XVI. Instalacja wentylacyjna - centrala [kpl.] XVII. Elewacja [m2] XVIII. Podłoża pod posadzki [m2] XIX. Posadzki - sale dydaktyczne [m2] XX. Posadzki - poza salami dydaktycznymi (zgodnie z funkcją pomieszczeń) [m2] XXI. Ściany wewnętrzne - tynki [m2] XXII. Ściany wewnętrzne - malowanie [m2] XXIII. Ściany wewnętrzne - klinkier [m2] XXIV. Ściany wewnętrzne - płytki [m2] XXV. Balustrady [mb] XXVI. Schody [kpl.] XXVII. Szyb windowy wraz z dźwigiem osobowym [kpl.] XXVIII. Sufity podwieszone [m2] XXIX. Przyłącze wodociągowe [kpl.] XXX. Przyłącze kanalizacji sanitarnej [kpl.] XXXI. Przyłącze kanalizacji deszczowej [kpl.] XXXII. Powierzchnie utwardzone zewnętrzne [m2] XXXIII. Plac zabaw dla dzieci młodszych z ogrodzeniem [kpl.] XXXIV. Oświetlenie zewnętrzne [kpl.] XXXV. Ogrodzenie działki [mb] Roboty nie ujęte w w/w elementach podlegają rozliczeniu w ramach tych elementów. 2) uzyskanie na rzecz Zamawiającego niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. Materiały do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 30 dni przed planowanym złożeniem wniosku. Uwagi Zamawiającego zostaną wprowadzone w ciągu 14 dni od dnia przekazania uwag. 3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane. 4) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 5) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 6) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 7) opracowanie charakterystyki energetycznej budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 710000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00,100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego (Miasto Leszno) w Banku PKO BP S.A. 0/Leszno nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginałów odpowiednich dokumentów w ofercie lub w kasie Urzędu Miasta Leszna przy ul. K. Karasia 15. W przypadku złożenia oryginału w/w dokumentu w kasie Urzędu Miasta Leszna należy dołączyć do oferty kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem wraz z pokwitowaniem złożenia oryginału w kasie Urzędu Miasta Leszna. 5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu (Miasto Leszno) pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w rozdziale 11 ust.1 niniejszej SIWZ. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia wykonania umowy. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 16. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leszno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach