Przetargi.pl
Wymiana posadzek w salach lekcyjnych i stołówce Gimnazjum Nr 2 we Wrześni

Gimnazjum Nr 2 im. A. Prądzyńskiego we Wrześni ogłasza przetarg

 • Adres: 62-300 Września, ul. Słowackiego 41
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4360217 , fax. 061 4 366685
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gimnazjum Nr 2 im. A. Prądzyńskiego we Wrześni
  ul. Słowackiego 41 41
  62-300 Września, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4360217, fax. 061 4 366685
  REGON: 63962630200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana posadzek w salach lekcyjnych i stołówce Gimnazjum Nr 2 we Wrześni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wymianą posadzek w salach lekcyjnych i stołówce Gimnazjum Nr 2 we Wrześni. 2. Powierzchnia posadzek (łącznie) - 625 m kw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454321115
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wrzesnia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach