Przetargi.pl
Ułożenie wykładziny podłogowej winylowej

Gmina Miasta Czarnków ogłasza przetarg

 • Adres: 64-700 Czarnków, Pl. Wolności 6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2552801, 2555604 , fax. 067 2552677
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Czarnków
  Pl. Wolności 6 6
  64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2552801, 2555604, fax. 067 2552677
  REGON: 57079105200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ułożenie wykładziny podłogowej winylowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Zamówienie obejmuje ułożenie homogenicznej (jednorodnej) podłogowej wykładziny winylowej wraz z zerwaniem starej i przygotowaniem podłoża w salach o łącznej powierzchni 342,80 m2 w tym: - Szkoła Podstawowa nr 1przy ul. Wronieckiej 30 w Czarnkowie: 279,00 m2 - Przedszkole nr 2 na Os. Parkowym 10 w Czarnkowie: 63,80 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454321115
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://czarnkow.bip.net.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach