Przetargi.pl
Przebudowa budynku byłej szkoły na Dzienny Dom „SENIOR+ w systemie zaprojektuj i wybuduj

Gmina Głuchołazy ogłasza przetarg

 • Adres: 48-340 Głuchołazy, Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 092 100 , fax. 774 092 101
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głuchołazy
  Rynek 15
  48-340 Głuchołazy, woj. opolskie
  tel. 774 092 100, fax. 774 092 101
  REGON: 53141279200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowe.glucholazy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku byłej szkoły na Dzienny Dom „SENIOR+ w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa budynku byłej szkoły na Dzienny Dom „SENIOR+” w zakresie których Wykonawca musi wykonać roboty wskazane w PFU (Programie Funkcjonalno – Użytkowym). Szczegółowy zakres prac projektowych i ogólny zakres robót budowlanych określa dokumentacja przetargowa na którą składa się PFU wraz z załącznikami i tabela wyceny, stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej m.in.: a) wykonanie badań i analiz przedprojektowych, niezbędnych do zaprojektowania i realizacji inwestycji, b) sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji budynku, c) opracowanie ekspertyzy ppoż. , d) opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji, e) uzyskanie map do celów projektowych, f) sporządzenie bilansów dla mediów, a jeśli wyniknie taka potrzeba – również uzyskanie technicznych warunków przyłączenia, g) sporządzenie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu, dróg i małej architektury w zakresie koniecznym do wykonania zadania, h) opracowanie informacji i planu BIOZ, i) sporządzenie projektu budowlanego koniecznego do uzyskania pozwolenia na budowę, j) sporządzenie projektów wykonawczych, k) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, l) sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich, m) uzyskanie pozwolenia na budowę, 2) Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji zadania. 3) Roboty budowlane w oparciu o opracowaną wielobranżową dokumentację na podstawie PFU polegające m.in. na: a) W zakresie konstrukcji: -przygotowanie placu budowy, -wymiana fragmenty stropu drewnianego na strop typu WPS, -wykonanie nowych ścianek działowych, -zabezpieczenie przeciwpożarowe stropów drewnianych – belkowych, -wykonanie tynków cementowo – wapiennych, -wymiana warstw podłogowych, -wykonanie powłok malarskich i oblicowania, -wykonanie sufitów podwieszonych kasetonowych, -wymiana i montaż stolarki i ślusarki drzwiowej, -roboty wykończeniowe zewnętrzne (izolacje pionie ścian fundamentowych, drenaż opaskowy, pas cokołowy). b) W zakresie instalacji: -wymiana i wykonanie instalacji wodociągowej, -wykonanie instalacji przeciwpożarowej, hydrantowej wewnętrznej -wymiana i wykonanie instalacji kanalizacyjnej, -wymiana i wykonanie instalacji c.o., -wykonanie wentylacji mechanicznej, -wymianie i wykonanie instalacji elektrycznych, -wymiana i wykonanie instalacji oświetlenia, -wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, -wykonanie instalacji siły i gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, -wykonanie instalacji zasilania dedykowanego, -wykonanie szyny wyrównawczej i ochrony przeciwprzepięciowej, -wykonanie ochrony od porażeń, -wykonanie instalacji telefonicznej, -wykonanie instalacji RTV nadziemna i TV sat, -wykonanie instalacji przyzywowej. Przedmiotowe prace projektowe jak również remontowo - budowlane należy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj. - Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 09.02.2018 (M.P. z 2018 r., poz. 228) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ul. Jana Pawła II, z dnia 23.01.2019 r., uchwała nr IV/45/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach (Dz. Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 15.02.2019r., poz. 676 ) - oraz innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie jak również zgodnie z przeznaczeniem jakiemu ma służyć.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kompletna oferta musi zawierać: 1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru określonego w Części II SIWZ; 2) Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodne z treścią Załączników nr 1 i 2 do SIWZ; 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 11.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodne z treścią Załącznika nr 3 do SIWZ; 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wraz z ofertą Wykonawca składa: 1) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. 2) tabelę wyceny planowanych do wykonania prac projektowych i robót budowlanych. Tabela wyceny ma charakter poglądowy i stanowić będzie materiał pomocniczy dla Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach