Przetargi.pl
Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa materiałów promujących projekt „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłasza przetarg

 • Adres: 45-075 Opole, ul. Krakowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 33 600 , fax. 77 40 33 609
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
  ul. Krakowska 38
  45-075 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 40 33 600, fax. 77 40 33 609
  REGON: 16012870100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ocrg.opolskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa materiałów promujących projekt „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 zadania (części) tj.: Zadanie nr 1: Artykuły promocyjne codziennego użytku. Zadanie nr 2: Ekskluzywne artykuły promocyjne. Zadanie nr 3: Pakiety upominkowe dla partnerów i uczestników działań. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu min. 1 wersję wizualizacji każdego z artykułów promocyjnych opisanych w Załącznikach nr 1A, 1B i 1C do SIWZ wraz ze wskazaniem miejsca i metody znakowania w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Wizualizacja musi być pisemnie zaakceptowana przez Zamawiającego, Zamawiający może również wskazać elementy projektu do zmiany. Wykonawca ma obowiązek wprowadzić zmiany wskazane przez Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego. Wykonawca musi nanosić poprawki wskazane przez Zamawiającego aż do uzyskania od niego pisemnej akceptacji wersji graficznych wszystkich artykułów. Przed przystąpieniem do produkcji docelowej artykułów objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od dnia akceptacji projektów graficznych przedstawi Zamawiającemu do akceptacji próbne egzemplarze oferowanych artykułów, wykonanych zgodnie z wymaganiami technicznymi, określonymi w tabeli (Zadanie 1 i 2). W przypadku Zadania nr 3 próbne egzemplarze pakietów zostaną przedstawione Zamawiającemu w postaci zdjęć i opisów tych pakietów, które obrazowałyby zarówno opakowanie, jego oznakowanie graficzne, jak i umieszczone w nich produkty lokalne, uzgodnione z Zamawiającym. Artykuły spożywcze o krótszym terminie przydatności, które mają znaleźć się w pakietach upominkowych opisanych w Zadaniu 3, będę przez Wykonawcę dostarczane Zamawiającemu na bieżąco w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. Artykuły te będą przez Wykonawcę dostarczane Zamawiającemu aż do wyczerpania puli pakietów upominkowych. Każdy egzemplarz materiałów promocyjnych będzie oznakowany logotypami związanymi z projektem „Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II”. Ponadto wybrane i ustalone z Zamawiającym artykuły promocyjne będą ozdobione przekazanymi Wykonawcy przez Zamawiającego w formie elektronicznej (jpg) rysunkami, do których Zamawiający ma prawa autorskie. Rysunki te zostaną wykorzystane do ozdobienia wskazanych przez Zamawiającego artykułów. Projekt ich umieszczenia na artykułach Wykonawca ustali z Zamawiającym. Ostateczny projekt będzie przez Zamawiającego zatwierdzony poprzez pisemną akceptację. Propozycje grafiki do nanoszenia na materiały promocyjne muszą być spójne graficznie, proste i nawiązywać do merytorycznego charakteru projektu (http://ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/kooperacyjne-opolskie---profesjonalne-otoczenie-biznesu-5.html). Zestaw znaków oraz ich rozmieszczenie musi być zgodne z Wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Metoda znakowania materiałów promocyjnych będzie dostosowana do artykułów będących przedmiotem zamówienia. Wybór metody i miejsca znakowania wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Na każdym gadżecie powinny znaleźć się następujące logotypy, w pełnym lub w jednym kolorze po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszystkie artykuły muszą spełniać łącznie następujące kryteria: a) funkcjonalność, tj. spełnia swoje przeznaczenie, np. długopis umożliwia zapisanie strony tekstu przy pierwszej próbie; b) trwałość, tj. czy produkt nie ulega trwałym zniekształceniom np. podczas ściskania palcami lub nie kruszy się, długopis po wymianie wkładu działa tak jak przed jego rozkręceniem; mechanizm przyciskowy działa bez zarzutu przy wielokrotnym użytkowaniu; trwałe muszą być również nadruki, tj. nie ścierać się przy pocieraniu przez 1-2 minuty; c) estetyka, tj. jak pod względem estetycznym produkt został wykonany, np.: - nie występują zarysowania, przebarwienia, zabrudzenia, pęknięcia, wynikające z niedbałego wykonania nierówności, ewentualnie inne uszkodzenia artykułu widoczne gołym okiem (odpowiednio do rodzaju artykułu); - poszczególne części artykułu są dobrze do siebie dopasowane, zamocowane oraz zszyte np. końcówka długopisu nie odpada z obsady podczas pisania, torby są zszyte z należytą starannością i trwale, poszczególne części składowe artykułów nie rozpadają się, nie rozchodzą, itp; - graficzne elementy artykułu nie są starte, nie są rozmazane, są rozmieszczone starannie, harmonijnie, zgodnie z wytycznymi, nie są popękane ani nie zmieniają kolorów podczas pocierania ręka lub drapania paznokciem; - krawędzie artykułów są prawidłowo wykończone i nie grożą skaleczeniem czy zadrapaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A, 1B i 1C do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Formularz ofertowy 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy 3) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach