Przetargi.pl
Przygotowanie, oznakowanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Polsko - Czeski klaster zrównoważonego rozwoju i turystyki prozdrowotnej\

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska ogłasza przetarg

 • Adres: 45-018 Opole, Plac Wolności
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774461400, , fax. 774459612
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
  Plac Wolności 6
  45-018 Opole, woj. opolskie
  tel. 774461400, , fax. 774459612
  REGON: 16156883300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://aglomeracja-opolska.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie, oznakowanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Polsko - Czeski klaster zrównoważonego rozwoju i turystyki prozdrowotnej\
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie, oznakowanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. Polsko - Czeski klaster zrównoważonego rozwoju i turystyki prozdrowotnej na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (oryginał), zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8. Dokumenty dotyczące Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polski. 1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa zamiast dokumentu, o którym mowa: a) w ust. 3 pkt 3 - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu; 4) dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach