Przetargi.pl
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej Gminy Skarbimierz wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i przygotowaniem dokumentacji zgłoszenia do Zakładu Energetycznego

Gmina Skarbimierz ogłasza przetarg

 • Adres: 49-318 Skarbimierz, ul. Parkowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 046 600
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skarbimierz
  ul. Parkowa 12
  49-318 Skarbimierz, woj. opolskie
  tel. 774 046 600
  REGON: 53051770900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarbimierz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej Gminy Skarbimierz wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i przygotowaniem dokumentacji zgłoszenia do Zakładu Energetycznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Skarbimierz w liczbie 22 sztuk o łącznej mocy zainstalowanych modułów - 363,71 kWp. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wykaz obiektów budowlanych przeznaczonych do instalacji. 2. Ponadto w ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do: Zakres pracy obejmuje wykonanie projektów, dostawy i montażu wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Skarbimierz wraz z opracowaniem zgłoszenia do Zakładu Energetycznego oraz kompleksowej dokumentacji powykonawczej instalacji i przekazanie jej Użytkownikowi. Zalecane jest by Wykonawca przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu dokonał wizji lokalnej w miejscu w którym wykonywane będą prace stanowiące przedmiot zamówienia. Zamówienie obejmuje: •prace projektowe, •roboty przygotowawcze i ziemne, •montaż konstrukcji wsporczej, •montaż modułów fotowoltaicznych i falowników, •rozdzielnice systemu i układ pomiarowy po stronie nN, •połączenia kablowe elementów instalacji, •uruchomienie instalacji fotowoltaicznej •montaż monitoringu instalacji fotowoltaicznej,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09332000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium w kwocie 7000,00zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy ,którzy: 1/nie podlegają wykluczeniu; 2/spełniają warunki udziału w postępowaniu które mogą dotyczyć . – kompetencji uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej , o ili wynika to z odrębnych przepisów; - sytuacji ekonomicznej lub finansowej; -zdolności technicznej lub zawodowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną