Przetargi.pl
Dostawa środków chemicznych oraz czystościowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

Brzeskie Centrum Medyczne ogłasza przetarg

 • Adres: 49-301 Brzeg, ul. Mossora
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 446 521 , fax. 774 446 522
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Brzeskie Centrum Medyczne
  ul. Mossora 1
  49-301 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 774 446 521, fax. 774 446 522
  REGON: 31343700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bcm.brzeg-powiat.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków chemicznych oraz czystościowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze cenowe – załączniki nr 2.1 – 2.7 do SIWZ zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego http://bcm.brzeg-powiat.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w:  Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 175),  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.);  DYREKTYWIE RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dz. U. UE. L. z 1993 r. Nr 169, str. 1 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności. Ponadto Wykonawca winien dysponować formularzem Powiadomienia/Zgłoszenia/Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 175). 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na następujące części zamówienia: Pakiet nr 1 – Dostawa środków higieny dla pacjentów i personelu, w tym środków dla Bloku Operacyjnego, Odziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni – wg załącznika nr 2.1 do SIWZ; Pakiet nr 2 – Dostawa profesjonalnych środków czystości do systemów automatycznego dozowania - wg załącznika nr 2.2 do SIWZ; Pakiet nr 3 – Dostawa czyściwa medycznego - wg załącznika nr 2.3 do SIWZ; Pakiet nr 4 – Dostawa proszku do pralnicy MIELE- wg załącznika nr 2.4 do SIWZ; Pakiet nr 5 – Dostawa środków dezynfekcyjnych do Endoskopii - wg załącznika nr 2.5 do SIWZ; Pakiet nr 6– Dostawa środków czystości do ogólnego stosowania - wg załącznika nr 2.6 do SIWZ; Pakiet nr 7 – Dostawa środków czystości do automatycznego dozowania i stosowania w zmywarkach kuchennych - wg załącznika nr 2.7 do SIWZ;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39800000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: patrz SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach