Przetargi.pl
Dostawa respiratorów

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie ogłasza przetarg

 • Adres: 46-300 Olesno, ul. Klonowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 343 582 855 , fax. 343 582 247
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
  ul. Klonowa 1
  46-300 Olesno, woj. opolskie
  tel. 343 582 855, fax. 343 582 247
  REGON: 30658400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalolesno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa respiratorów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa respiratorów szt. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 2 SIWZ - formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 3 SIWZ - oświadczenie że zaoferowane wyroby medyczne będące przedmiotem zamówienia spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w załączniku nr 1 SIWZ, są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadają wymagane prawem ważne atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty CE itp. wraz z zapewnieniem że odpowiednie dokumenty zostaną przesłane na każde żądanie zamawiającego. - oświadczenie Wykonawcy że oferowane wyroby medyczne będące przedmiotem zamówienia są kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. - informacja o warunkach serwisu i gwarancji – Załącznik nr 7 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach