Przetargi.pl
Odbudowa dróg gminnych ul. Mickiewicza w Walimiu dz. nr 664 i pl. Łokietka w Walimiu dz. nr 727/4

Gmina Walim ogłasza przetarg

 • Adres: 58-320 Walim, ul. Boczna 9
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8494340
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Walim
  ul. Boczna 9 9
  58-320 Walim, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8494340
  REGON: 89071829000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa dróg gminnych ul. Mickiewicza w Walimiu dz. nr 664 i pl. Łokietka w Walimiu dz. nr 727/4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania remontu dróg (zaprojektuj i wybuduj) Dotyczy działki nr 664 ul. Mickiewicza: Szerokość jezdni ok.4,0 m, długość drogi ok.225,0 mb, powierzchnia nawierzchni z masy bitumicznej ok.1000,0 m2 Należy uwzględnić frezowanie starej nawierzchni z wykonaniem niezbędnego wyrównania jezdni drogi warstwą wiążącą. Odwodnienie -z uwagi na przepływający w pobliżu jezdni potok należy na odcinku 37 mb przewidzieć umocnienie drogi poprzez wbudowanie w cieku koryt betonowych wysokich. Wymiary koryt muszą zapewnić swobodny spływ wody w okresach poza ulewnymi deszczami. W celu polepszenia powierzchniowego odwodnienia drogi proszę zaprojektować dwa przepusty liniowe zgodnie z rysunkiem (długość przepustów łącznie ok.11mb). W drodze istnieją urządzenia infrastruktury technicznej (do regulacji) w postaci studni kanalizacyjnych i skrzynek żeliwnych instalacji gazowej i wodnej, łącznie 26 sztuk. Istniejącą zatokę przedłużyć tzn wykonać nowy odcinek ok. 10 mb na szer.2,5mb z zamontowaniem krawężników i podbudowy. Nawierzchnia z masy bitumicznej grubość 2x 4 cm. Proszę przewidzieć wymianę uszkodzonego krawężnika betonowego w ilości 10 szt. Dotyczy działki nr 727/4 ul. Łokietka: Szerokość jezdni 5,0 m, długość drogi ok.34,0 mb, powierzchnia nawierzchni z masy bitumicznej ok.170,0 m2 Przekrój drogi od góry: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.4cm; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr.4cm; podbudowa z kruszywa kamiennego gr.20 cm. Pobocza z utwardzonej mieszanki kamiennej o szerokości 1,0m Odwodnienie powierzchniowe w kierunku ul. Wyszyńskiego. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 2 osobne kosztorysy ofertowe dla zadań realizowanych na poszczególnych działkach oraz wystawić 2 osobne faktury po zakończeniu realizacji poszczególnych robót (wymóg konieczny !!!) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: - zał. nr 4 Wzór umowy - zał. nr 5 Program funkcjonalno - użytkowy - zał. nr 7 Rysunki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.walim.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach