Przetargi.pl
Dostawa w ramach projektu pn.: Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap -III, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego Priorytet VI-Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska. Działanie 6.1-Turystyka uzdrowiskowa, realizowana w zakresie Zadania Nr6 pn.: Elementy informacyjno reklamowe i wyposażenia Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju, z podziałem na części

Gmina Jedlina-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8455215; 8455216; 8855054 , fax. 74 8855269
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jedlina-Zdrój
  ul. Poznańska 2 2
  58-330 Jedlina-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8455215; 8455216; 8855054, fax. 74 8855269
  REGON: 89071820200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlinazdroj.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w ramach projektu pn.: Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap -III, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego Priorytet VI-Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska. Działanie 6.1-Turystyka uzdrowiskowa, realizowana w zakresie Zadania Nr6 pn.: Elementy informacyjno reklamowe i wyposażenia Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju, z podziałem na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach projektu pn.: Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap-III, współfinansowanego przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego Priorytet VI - Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura) Działanie 6.1 - Turystyka uzdrowiskowa, realizowana w zakresie Zadania Nr 6 pn.: Elementy informacyjno reklamowe i wyposażenia Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju, z podziałem na części. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg. poniższego podziału: Zadanie częściowe Nr 1, które obejmuje: 1) wykonanie (uwzględniające zaprojektowanie wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń) i montaż bilbordów reklamowych 2 szt., o wymiarach: 3x5m odległość dolnej krawędzi od podłoża 1,5 m. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Wypełnienie konstrukcji z blachy stalowej ocynkowanej z otworami umożliwiającymi montaż banerów. Wygląd zbliżony do załącznika nr 1 opisu przedmiotu zamówienia, 2) zaprojektowanie (uwzględniające opracowanie graficzne) wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz wykonanie i montaż witaczy miejskich 4 szt., w tym 3 szt. o wymiarach - całkowita wysokość 4m, średnica rozgięcia rur imitujących rozprysk wody 2,5 m, wysokość postumentu granitowego 1m i średnicy 1 m. Witacz 1 szt. o wymiarach - całkowita wysokość 6m, średnica rozgięcia rur imitujących rozprysk wody 3m. Rury mogą być łączone, z tym że miejsce łączenia powinno być tak wykonane aby było niewidoczne. Witacz o wysokości 6m z podświetleniem. Witacze obrazujące tryskające źródło na bazie okręgu, wykonane z rur ze stali nierdzewnej o średnicy 1,5 cala, z zamontowanymi kulami z blachy nierdzewnej imitującymi pęcherzyki powietrza, o zmiennej średnicy. Ilość kul 12 szt. po 4 szt. z każdej średnicy na każdym witaczu. Na witaczu o wysokości 4m, o średnicy 20, 25, 30cm. Na witaczu o wysokości 6m, o średnicy 20, 30, 40cm. Konstrukcja powinna składać się z 24 rur na 3 poziomach - na postumencie z betonu obłożonego granitem szarym. Postument może być wykonany z jednego bloku granitu jednak kształt okręgu o średnicy 1m jak również jego wysokość 1m muszą być zachowane. Całość postumentu musi być groszkowana lub płomieniowana. Teren zagospodarowania wokół witacza powinien być zgodny ze średnicą rozgięcia rur postumentu, czyli 2,5m przy wysokości witacza 4m i 3m przy wysokości witacza 6m. Gatunki roślin to berberys czerwony sadzony w trzech rzędach naprzemiennie co 25cm wokół postumentu kamiennego, okolony bukszpanem sadzonym w dwóch rzędach naprzemiennie co 20 cm przy witaczu 4m wysokości, natomiast przy witaczu o 6m wysokości w trzech rzędach. Ilość roślin należy tak wyliczyć żeby wypełnić całe pola. Na witaczach o wysokości 4m na postumencie kamiennym mają być zamontowane znaki E-21 z nazwą miejscowości JEDLINA-ZDRÓJ po 3 szt. na każdym witaczu połączone w formie trójkąta równobocznego. Na witaczu o wysokości 6m ma być zamontowany znak E-19a z napisem UZDROWISKO. Zamawiający nie narzuca sposobu montażu poszczególnych elementów. Całość zadania polega na zaprojektowaniu i wykonaniu witaczy o konstrukcji zbliżonej do załączonego szkicu. Lokalizacja wskazana przez Zamawiającego. Przykład w załączniku graficznym nr 2, 2.1, 3) zaprojektowanie i wykonanie witacza kierunkowego reklamującego i informującego o odległościach do miast partnerskich Gminy Jedlina-Zdrój. Przykład przedstawiony w załączniku nr 3 Zadanie częściowe Nr 2, które obejmuje: 1) wykonanie (uwzględniające opracowanie graficzne wraz z nadrukiem ilości poszczególnych elementów - uzgodnione z Zamawiającym) i montaż znakowania obiektów wchodzących w skład produktu turystycznego w Jedlinie-Zdroju - według wzorów PTTK. Tabliczka do montażu na słupku z uchwytami 150 szt. - drogowskazy materiał blacha ocynkowana, słupki stalowe ocynkowane 50 szt., o wymiarach 250cm/ 1,5 cala, tabliczki bez uchwytów 100 szt. - kierunkowskazy blacha ocynkowana. Załącznik graficzny nr 4; 4.1 opisu przedmiotu zamówienia. 2) zaprojektowanie, wykonanie (uwzględniające opracowanie graficzne na podkładzie mapowym dostarczonym przez zamawiającego) i montaż map przedstawiających plan miasta, uwzględniający główne punkty miasta 4 szt. oraz map poglądowych reklamowych i informacyjnych o największych atrakcjach turystycznych Gminy Jedlina-Zdrój 4 szt. Umieszczone w gablotach, o wymiarach gabloty 160/120cm, w ułożeniu poziomym i konstrukcji umożliwiającej wymianę wystroju wewnętrznego, ustawionych przy głównych atrakcjach Gminy Jedlina-Zdrój. Lokalizacja wskazana przez Zamawiającego. Przykład pokazany w załączniku nr 5 i 5.1. Zadanie częściowe Nr 3, które obejmuje: 1) dostawa i montaż świetlnych tablic informacyjnych (ledowych jednostronnych) sterowanych komputerowo, wyświetlających informacje o najważniejszych wydarzeniach w Gminie Jedlina-Zdrój 3 szt., w tym 1szt o wymiarach 54/96cm, 2szt o wymiarach 54/190cm. Lokalizacja z dostępem do zasilania elektrycznego wskazana przez Zamawiającego. Przykład załącznik nr 6. 2) scena składana o wymiarach 6 - 6,25m x 8m z zadaszeniem, zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną załącznik nr 7, i wizualizacją załącznik nr 7.1; 3) stoły składane 30 szt. o wymiarach 2000x600x750mm, ławy składane 60 szt. o wymiarach 2000x250x460mm. Blat i siedziska wykonane z drewna lub innego materiału o odpowiedniej wytrzymałości. Nogi stołu i ławek składane wykonane z metalu. Przykład załącznik nr 8 9. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji został określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 10 do SIWZ - projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349240000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w nw. wysokościach dla: 1) Zadania częściowego Nr 1 - kwota 1 700,00 zł, 2) Zadania częściowego Nr 2 - kwota 767,00 zł, 3) Zadania częściowego Nr 3 - kwota 1 700,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.jedlina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach