Przetargi.pl
Dostawa w ramach projektu pn.: Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap -III, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego Priorytet VI - Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura) Działanie 6.1 - Turystyka uzdrowiskowa, w zakresie Zadania Nr 6 pn.: Elementy informacyjno reklamowe i wyposażenia Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju

Gmina Jedlina-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8455215; 8455216; 8855054 , fax. 74 8855269
 • Data zamieszczenia: 2013-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jedlina-Zdrój
  ul. Poznańska 2 2
  58-330 Jedlina-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8455215; 8455216; 8855054, fax. 74 8855269
  REGON: 89071820200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlinazdroj.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w ramach projektu pn.: Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap -III, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego Priorytet VI - Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura) Działanie 6.1 - Turystyka uzdrowiskowa, w zakresie Zadania Nr 6 pn.: Elementy informacyjno reklamowe i wyposażenia Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach projektu pn.: Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap-III współfinansowanego przez Unię Europejską za środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego Priorytet VI - Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura) Działanie 6.1 - Turystyka uzdrowiskowa, realizowana w zakresie Zadania Nr 6 pn.: Elementy informacyjno reklamowe i wyposażenia Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego w Jedlnie-Zdroju, obejmująca zaprojektowanie i wykonanie bilbordów, oznakowania produktu turystycznego, witaczy itp. oraz wyposażenia w postaci sceny składanej z zadaszeniem, ławy i stoły składane służące turystom i kuracjuszom podczas realizowanych cyklicznie imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych na obiektach Uzdrowiskowego Szlaku. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji został określony w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 11 do SIWZ - projekt umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349240000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.jedlina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach