Przetargi.pl
Przewóz uczniów do: 1. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu; 2. Gminnego Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu; 3. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu; 4. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle w roku 2014 wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu

Gmina Wałbrzych ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, Pl. Magistracki 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6655153, 6655154 , fax. 074 6655155
 • Data zamieszczenia: 2013-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wałbrzych
  Pl. Magistracki 1 1
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6655153, 6655154, fax. 074 6655155
  REGON: 00057959500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz uczniów do: 1. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu; 2. Gminnego Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu; 3. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu; 4. Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Siodle w roku 2014 wraz z zapewnieniem opieki nad nimi w trakcie przewozu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie I: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 w Wałbrzychu (ul. Grodzka 71, 58-316 Wałbrzych) A) przywiezienie do szkoły i odwiezienie po zajęciach lekcyjnych grupy ok. 60 uczniów z dzielnicy Lubiechów i Szczawienko, B) miejsca przystankowe: Państwowy Dom Dziecka Rodzinka, ul. Uczniowska - Cersanit, Lubiechów - ul. Wilcza i pętla, Książ - stadnina koni i pętla, Palmiarnia, ul. Wrocławska (Salon Ford), stacja paliw Lotos, przystanek przed hotelem Maria na wysokości nr 122 124, parking przed Publiczną Szkołą Podstawową nr 21 w Wałbrzychu, C) usługa wykonywana od poniedziałku do piątku, wyłącznie w dniach nauki szkolnej, D)dowóz wszystkich uczniów na godz. 7:50, odwóz - 2 tury (wyjazd spod szkoły o godz. 13:40 i 14:40), E) usługę należy wykonywać przy pomocy jednego lub dwóch środków transportu autobusy, busy. Wykonawca nie może zwiększyć liczby miejsc siedzących w pojeździe ponad liczbę określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu i dokumentacji technicznej pojazdu. Pojazdy muszą posiadać tablice umieszczone w widocznym miejscu, informujące o przewozie uczniów. F) Zamawiający zapewni 1 opiekuna w trakcie przewozów; w przypadku wykonywania usługi 2 pojazdami, Wykonawca zapewnia drugiego pełnoletniego opiekuna na czas trwania przewozów. Zadanie II: Gminny Zespół Szkół nr 2 w Wałbrzychu (ul. 11 Listopada 75, 58 - 302 Wałbrzych A) przywiezienie do szkoły i odwiezienie po zajęciach lekcyjnych grupy ok. 47 uczniów z dzielnicy Rusinowa, B) miejsca przystankowe: Osiedle Górnicze (obok ABC), Parkland, Pętla 5, Głuszycka 25, Noworudzka 7, Strzegomska 6 (pętla 11), parking przed Gminnym Zespołem Szkół nr 2 na przystanku komunikacji miejskiej, C) usługa wykonywana od poniedziałku do piątku, wyłącznie w dniach nauki szkolnej, )/dowóz wszystkich uczniów na godz. 7.30-7.50, odwóz - 2 tury (wyjazd spod szkoły o godz. 13:30 i 14:30), E) usługę należy wykonać przy pomocy jednego lub dwóch środków transportu autobusy, busy. Wykonawca nie może zwiększyć liczby miejsc siedzących w pojeździe ponad liczbę określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu i dokumentacji technicznej pojazdu. Pojazdy muszą posiadać tablice umieszczone w widocznym miejscu, informujące o przewozie uczniów. F) Zamawiający zapewnia 1 opiekuna w trakcie przewozów; w przypadku wykonywania usługi 2 pojazdami, Wykonawca zapewnia drugiego pełnoletniego opiekuna na czas trwania przewozów. Zadanie III: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 37 w Wałbrzychu (ul. Dunikowskiego 39, 58-309 Wałbrzych) A) przywiezienie do szkoły i odwiezienie po zajęciach lekcyjnych grupy ok. 95 uczniów z dzielnicy Stary Zdrój i Poniatów, B) miejsca przystankowe: ul. Legnicka, ul. Orkana 127, ul. Orkana 102, ul. Orkana 60, ul. Orkana 10, parking przy ul. Dunikowskiego, C) usługa wykonywana od poniedziałku do piątku, wyłącznie w dniach nauki szkolnej, D) dowóz wszystkich uczniów na godz. 7.50-8.00, odwóz - 2 tury (wyjazd spod szkoły o godz. 13:35 i 14:15), E) we wtorki i środy dodatkowy odwóz 10 uczniów o godz. 16.00, F) w piątki dodatkowy odwóz 5 dzieci o godz. 15.10, G) usługę należy wykonać przy pomocy jednego lub dwóch środków transportu/autobusy, busy. Wykonawca nie może zwiększyć liczby miejsc siedzących w pojeździe ponad liczbę określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu i dokumentacji technicznej pojazdu. Pojazdy muszą posiadać tablice umieszczone w widocznym miejscu, informujące o przewozie uczniów. H) Wykonawca zapewnia pełnoletnich opiekunów w trakcie przewozów, Zadanie IV: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Siodle (Nowe Siodło 73, 58-350 Mieroszów) A) przywiezienie do szkoły i odwiezienie po zajęciach lekcyjnych grupy ok. 36 uczniów niedosłyszących i niesłyszących z Wałbrzycha, B) miejsca przystankowe: przystanek ul. Chrobrego (Plac Grunwaldzki) w Wałbrzych, parking na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle, C) usługa wykonywana od poniedziałku do piątku, wyłącznie w dniach nauki szkolnej, D) dowóz uczniów na godz. 8.00, odwóz o godz. 15.10, E) usługę należy wykonać przy pomocy jednego lub dwóch środków transportu autobusy, busy. Wykonawca nie może zwiększyć liczby miejsc siedzących w pojeździe ponad liczbę określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu i dokumentacji technicznej pojazdu. Pojazdy muszą być przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i posiadać tablice umieszczone w widocznym miejscu, informujące o przewozie uczniów. F) Zamawiający zapewnia opiekunów w trakcie przewozów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: Na zadanie nr I: 3 000,00 zł, Na zadanie nr II: 2 000,00 zł, Na zadanie nr III: 3 000,00 zł, Na zadanie nr IV: 1 500,00 zł, najpóźniej do 09.01.2014r. do godz. 10.00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.walbrzych.pl/zzp/przewozy2014.zip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach