Przetargi.pl
Dostawa materiałów do stabilizacji skarpy

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 59-170 Przemków, ul. Fabryczna 16
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2013-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Fabryczna 16 16
  59-170 Przemków, woj. dolnośląskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pzdp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów do stabilizacji skarpy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Dostawa materiałów do stabilizacji skarpy. Zamówienie podzielone zostało na następujące zadania- części:Zadanie nr 1) Dostawa klińca 4- 31,5 mm. Powyższa część zamówienia polega na zakupie klińca 4-31,5 mm, w ilości 575 Mg (ton), wraz z dostawą na plac budowy znajdujący się przy drodze powiatowej nr 1001D w miejscowosci Grodowiec (gmina Grębocice) lub na plac składowania znajdujący się w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Fabrycznej 16 w miejscowości Przemków- zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego. Zadanie nr 2) Dostawa klińca 31,5- 63 mm. Powyższa część zamówienia polega na zakupie klińca 31,5- 63 mm, w ilości 715 Mg (ton), wraz z dostawą na plac budowy znajdujący się przy drodze powiatowej nr 1001D w miejscowosci Grodowiec (gmina Grębocice) lub na plac składowania znajdujący się w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Fabrycznej 16 w miejscowości Przemków- zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego. Zadanie nr 3) Dostawa niesortu 0- 31,5 mm. Powyższa część zamówienia polega na zakupie niesortu 0- 31,5 mm, w ilości 736 Mg (ton), wraz z dostawą na plac budowy znajdujący się przy drodze powiatowej nr 1001D w miejscowosci Grodowiec (gmina Grębocice) lub na plac składowania znajdujący się w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Fabrycznej 16 w miejscowości Przemków- zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego. Zadanie nr 4) Dostawa piasku. Powyższa część zamówienia polega na zakupie piasku średniego- żwiru o Is= 0,98, w ilości 225 Mg (ton), wraz z dostawą na plac budowy znajdujący się przy drodze powiatowej nr 1001D w miejscowosci Grodowiec (gmina Grębocice) lub na plac składowania znajdujący się w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Fabrycznej 16 w miejscowości Przemków- zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego. Zadanie nr 5) Dostawa pospółki. Powyższa część zamówienia polega na zakupie pospółki, w ilości 560 Mg (ton), wraz z dostawą na plac budowy znajdujący się przy drodze powiatowej nr 1001D w miejscowosci Grodowiec (gmina Grębocice) lub na plac składowania znajdujący się w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Fabrycznej 16 w miejscowości Przemków- zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego. Zadanie nr 6) Dostawa pospółki do stabilizacji chemicznej. Powyższa część zamówienia polega na zakupie pospółki do stabilizacji chemicznej, w ilości 200 Mg (ton), wraz z dostawą na plac budowy znajdujący się przy drodze powiatowej nr 1001D w miejscowosci Grodowiec (gmina Grębocice) lub na plac składowania znajdujący się w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Fabrycznej 16 w miejscowości Przemków- zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego. Zadanie nr 7) Dostawa tłucznia kamiennego. Powyższa część zamówienia polega na zakupie tłucznia kamiennego 0-31,5 mm, w ilości 46 Mg (ton), wraz z dostawą na plac budowy znajdujący się przy drodze powiatowej nr 1001D w miejscowosci Grodowiec (gmina Grębocice) lub na plac składowania znajdujący się w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Fabrycznej 16 w miejscowości Przemków- zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego. Zadanie nr 8) Dostawa korytka. Powyższa część zamówienia polega na zakupie korytka betonowego KS1, w ilości 167 m, wraz z dostawą na plac budowy znajdujący się przy drodze powiatowej nr 1001D w miejscowosci Grodowiec (gmina Grębocice) lub na plac składowania znajdujący się w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Fabrycznej 16 w miejscowości Przemków- zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego. Zadanie nr 9) Dostawa drenokolektora. Powyższa część zamówienia polega na zakupie drenokolektora ?350mm, PP, PCV, PHD, ścianka podwójna + otulina z geowłókniny PP, w ilości 122 m, wraz z dostawą na plac budowy znajdujący się przy drodze powiatowej nr 1001D w miejscowosci Grodowiec (gmina Grębocice) lub na plac składowania znajdujący się w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Fabrycznej 16 w miejscowości Przemków- zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego. Zadanie nr 10) Dostawa geokraty Powyższa część zamówienia polega na zakupie geokraty wzmocnionej typu AB-Z (o wysokości 200 mm), w ilości 1 838,75 m2, wraz z dostawą na plac budowy znajdujący się przy drodze powiatowej nr 1001D w miejscowosci Grodowiec (gmina Grębocice) lub na plac składowania znajdujący się w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Fabrycznej 16 w miejscowości Przemków- zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego.Pozostałe warunki zamówienia:a) Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów: - każda wydana partia materiału posiadać musi: - atest - aprobatę techniczną, która zezwala na stosowanie w budownictwie drogowym lub, - certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych lub, - aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę aprobującą dany materiał lub, - deklaracje zgodności z Polską Normą lub, - deklaracje zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie objętych normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi lub, - zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że przedmiot zamówienia- kruszywo odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub, - inne równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. b) Wykonawca musi dysponować sprzętem niezbędnym do załadunku, przewozu oraz rozładunku przedmiotu zamówienia. c) Miejsce dostawy całego przedmiotu zamówienia: plac składowania Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych w Przemkowie, ul. Fabryczna 16, 59-170 Przemków lub plac budowy znajdujący się w m. Grodowiec- gmina Grębocice- zgodnie ze wskazaniem ze strony Zamawiajacego. d) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostawy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane podczas świadczenia dostaw i usług transportowych objętych niniejszą specyfikacją. e) Pozostałe warunki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określa wzór umowy będący załącznikiem do SWIZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pzdp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach