Przetargi.pl
Wykonanie drogi dojazdowej tymczasowej z płyt drogowych o wym. 3,0 m x 1,5 m - ul. Irysowa oraz część ulicy Wrzosowej w m. Grębocice.

Gmina Grębocice ogłasza przetarg

 • Adres: 59-150 Grębocice, ul. Głogowska 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 831 50 31 , fax. 76 8315077
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grębocice
  ul. Głogowska 3 3
  59-150 Grębocice, woj. dolnośląskie
  tel. 76 831 50 31, fax. 76 8315077
  REGON: 39064760100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grebocice.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie drogi dojazdowej tymczasowej z płyt drogowych o wym. 3,0 m x 1,5 m - ul. Irysowa oraz część ulicy Wrzosowej w m. Grębocice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje Roboty drogowe - wykonanie drogi dojazdowej tymczasowej z płyt drogowych o wym. 3,0 m x 1,5 m (bez zjazdów indywidualnych) 1) Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - 2 113,50 m2 2) Warstwy odsączające - 2 113,50 m2 3) Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - 1.576,50 m2 (płyty Wykonawcy) 4) Podbudowa z tłucznia kamiennego o frakcji 31/5mm przy skrzyżowaniu , zakrętach i zjazdach na mijanki umocowanie poboczy - 43,94 m3 grubości po zagęszczeniu 10cm 5) Podbudowy z tłucznia kamiennego o frakcji 31,5 mm - gr 15cm po zagęszczeniu przy po-łączeniu z pasem drogowym drogi powiatowej- 20,00 m2 UWAGA!!! 1) Zamawiający nie będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego. 2) Montowane płyty drogowe mają być zbrojone podwójnie. 3) Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt używanych nie posiadających pęknięć, ubytków i innych wad. 4) Płyty układane na drodze należy układać w poprzek na szerokości 3m. Roboty budowlane należy wykonać na podstawie przedłożonego przedmiaru robót. Wykonawca ma prawo w obecności przedstawiciela zamawiającego sprawdzić miejsce realizacji zamówienia i dokonać własnych pomiarów i analiz porównawczych. W tym celu należy się skontaktować z osobą upoważnioną do kontaktów (rozdział 8 pkt.5 niniejszej specyfikacji) celem ustalenia terminu wizyty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332269
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grebocice.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach