Przetargi.pl
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żarki

Gmina Żarki ogłasza przetarg

 • Adres: 42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 3148036 , fax. 34 3148036
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żarki
  ul. Kościuszki 15/17 15/17
  42-310 Żarki, woj. śląskie
  tel. 34 3148036, fax. 34 3148036
  REGON: 15139853400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umigzarki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żarki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żarki. Odbiorem zostaną objęte: a. odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny - pozostałe odpady niesegregowane; b. odpady komunalne zbierane w sposób selektywny u źródła z podziałem na frakcje: - papier i tektura, - szkło, - tworzywa sztuczne, w tym opakowania PET i metal, - odpady ulęgające biodegradacji; c. odpady komunalne zbierane w sposób selektywny w ramach zbiórki ulicznej spod nieruchomości z podziałem na frakcje: - zużyte baterie i akumulatory, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - meble i inne odpady wielkogabarytowe, - zużyte opony; d. odpady komunalne zbierane w sposób selektywny w punkcie zbiórki przeterminowanych leków i chemikaliów oraz w punkcie zbiórki zużytych baterii i małych akumulatorów, z podziałem na frakcje: - przeterminowane leki i chemikalia, - zużyte baterie i małe akumulatory; e. odpady komunalne odbierane z terenu nieruchomości zamieszkałych w sposób selektywny przez obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: - odpady budowlane i rozbiórkowe, - odpady zielone. Zasady i częstotliwość odbioru tych odpadów, ich ilość a także zestawienie nieruchomości, z których maja być odbierane określa załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji . 2. Zapewnienie pojemników przeznaczonych na pozostałe odpady niesegregowane. Właściciele nieruchomości w przeważającej większości nie dysponują własnymi pojemnikami przeznaczonymi na te odpady. W takim przypadku, wykonawca zobowiązany jest do użyczenia właściwych pojemników na podstawie odrębnej umowy z właścicielem nieruchomości. Szacunkowa ilość i pojemność pojemników, jaka będzie potrzebna do realizacji zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 3. Zapewnienie worków i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów. a. Szacunkowa ilość, rodzaj i wielkość worków koniecznych do zapewnienia dla nieruchomości zamieszkałych na terenie zabudowy jednorodzinnej określa załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. b. Właściciele nieruchomości na terenie zabudowy wielorodzinnej w przeważającej większości nie dysponują własnymi pojemnikami przeznaczonymi do selektywnej zbiórki odpadów. W takim przypadku, wykonawca zobowiązany jest do użyczenia właściwych pojemników na podstawie odrębnej umowy z właścicielem nieruchomości. Szacunkowa ilość i pojemność pojemników, jaka będzie potrzebna do realizacji zamówienia określa załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Załącznik nr 1 przedstawia lokalizację pojemników na terenach zabudowy wielorodzinnej. 4. Organizacja i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych umożliwiającego nieodpłatne przekazanie przez właścicieli nieruchomości odpadów wskazanych w punkcie 1 lit. b, c, d i e. Zagospodarowanie tych odpadów. 5. Organizacja i prowadzenie na terenie gminy punktu selektywnego zbierania przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i małych akumulatorów. Zagospodarowanie tych odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 900000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 08.04.03.2013r. do godz. 10.00. 3. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz dokument należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy Żarki pok. 16 z zachowaniem określonego wyżej terminu. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 472, poz. 275) 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: MBS Myszków O/Żarki 51 8279 1036 0400 0016 2004 0002 podając nazwę wpłacającego oraz informację, czego wpłata dotyczy - wadium przetargowe na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żarki. Wadium wniesione w formie pieniądza powinno wpłynąć na wyżej podany rachunek bankowy w terminie określonym przez Zamawiającego tak, aby przed godz. 10.00 dnia 08.04.2013 r. oferta była zabezpieczona wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zarki.bip.jur.pl/kategorie/przetargi_25
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach