Przetargi.pl
Utrzymanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Zabrze w 2013 roku

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Piastowska 11
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 277 68 00 , fax. 32 277 68 01
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej
  ul. Piastowska 11 11
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 277 68 00, fax. 32 277 68 01
  REGON: 24278353000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/487?o=TreeMenu&e=e|487
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Zabrze w 2013 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Zabrze w 2013 roku. Oznakowanie poziome musi być wykonywane zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.03 r. - szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z 2003 r.), oraz wytycznymi podanymi w części IV SIWZ. Zakres prac związanych z oznakowaniem poziomym dróg obejmuje w szczególności: - wykonywanie linii segregacyjnych i krawędziowych, przejść dla pieszych, strzałek i innych symboli metodą cienko- oraz grubowarstwową, - montaż punktowych elementów odblaskowych, - usuwanie oznakowania cienko- i grubowarstwowego. Orientacyjne (szacunkowe) ilości prac zawiera tabela w punkcie 3.1 SIWZ. Faktyczne ilości mogą odbiegać od założeń, gdyż zlecanie prac odbywać się będzie wg bieżących potrzeb Zamawiającego na podstawie harmonogramu prac przekazanego przez Zamawiającego i pisemnych zleceń. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn faktycznie wykonanych prac danego rodzaju i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy (Załącznik A. Oferta). Rozliczenie prac następować będzie w oparciu o wypełnioną tabelę obmiaru prac zaakceptowaną przez osobę nadzorującą, której wzór stanowi załącznik do umowy. Tabelę obmiaru należy przesyłać w formacie arkusza kalkulacyjnego, po każdym zakończonym zakresie prac wyszczególnionym w harmonogramie przekazanym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do zagwarantowania wykonania co najmniej 800 m2 oznakowania na dobę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332214
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/ 487/95?o=tp1&e=s|95
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach