Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice na terenie Gminy Wilkowice w roku 2013 - etap 1

Gmina Wilkowice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-365 Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 4990077 , fax. 33 4990077 w. 420
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wilkowice
  ul. Wyzwolenia 25 25
  43-365 Wilkowice, woj. śląskie
  tel. 33 4990077, fax. 33 4990077 w. 420
  REGON: 07218230900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice na terenie Gminy Wilkowice w roku 2013 - etap 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiających połączenie gminnej sieci kanalizacji z budynkami położonymi w sołectwie Bystra, Meszna, Wilkowice na terenie Gminy Wilkowice w roku 2013 - etap 1. 2.Inspektor nadzoru winien posiadać uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. 3.Zakres robót nad którymi będzie sprawowany nadzór: a) budowa fragmentów kanalizacji sanitarnej z rur PVC fi 200 i 160 mm o łącznej długości ok. 690 mb umożliwiających przyłączenie do sieci 57 budynków położonych w sołectwach Wilkowice, Bystra i Meszna. Szczegółowy zakres robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór, określają dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty te są udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego bip.gwwilkowice.finn.pl w ramach postępowania nr ZP.271.007.2013; 4. Szczegółowy zakres usług świadczonych w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz opis sposobu ich wykonywania określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 5.W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: - oświadczenie inspektora o podjęciu obowiązków sprawowania nadzoru inwestorskiego, - kserokopie uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej izby Inżynierów Budownictwa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gwwilkowice.finn.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach