Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 przy ul. Tołstoja 13 w Rudzie Śląskiej

Miasto Ruda Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2486281 do 9; 2449094 , fax. 032 248 7348
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ruda Śląska
  Plac Jana Pawła II 6 6
  41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 032 2486281 do 9; 2449094, fax. 032 248 7348
  REGON: 00051584000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudaslaska.bip.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 przy ul. Tołstoja 13 w Rudzie Śląskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje wykonanie: -docieplenia ścian zewnętrznych elewacji wraz z kolorystyką, -wymianę pokrycia dachowego, -izolacją termiczna stropów, -wymianę obróbek blacharskich, -wymianę odwodnienia połaci dachowych rynny i rury spustowe, -remont kominów ponad poszyciem dachu z dostosowaniem ich wysokości do wymogów przepisów, -wymianę instalacji odgromowej wraz z uziomem otokowym, -wymianę drzwi zewnętrznych, -wykonanie daszków szklanych nad wejściami, -roboty remontowe budowlane wewnętrzne i zewnętrzne, -zagospodarowanie terenu wokół budynku i wejść do budynku, -wymianę instalacji c.o., -wykonanie drenażu opaskowego, -wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia elewacji, -montaż zdemontowanych instalacji, urządzeń, zadaszeń, masztów, akcesoriów dachowych itp., -prace towarzyszące. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość pobytów na budowie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rudaslaska.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach