Przetargi.pl
Dostawę produktów farmaceutycznych : leki i szczepionki dla Przychodni działających przy MZOZ w Lędzinach .

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-140 Lędziny, Asnyka 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2167701 , fax. 032 2167701
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej
  Asnyka 2 2
  43-140 Lędziny, woj. śląskie
  tel. 032 2167701, fax. 032 2167701
  REGON: 27278712400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę produktów farmaceutycznych : leki i szczepionki dla Przychodni działających przy MZOZ w Lędzinach .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określony został w pakiecie nr 1 , nr 2 od 1-14 . Dostawa obejmuje: Przychodnię Nr1 Lędziny ul. Fredry 17 Przychodnię Nr2 Lędziny ul. Asnyka 2 Przychodnia Nr2 F/Goławiec Lędziny ul. Goławiecka 64 Przychodnia Specjalistyczna Lędziny ul. Pokoju 17 Izba Opatrunkowa Lędziny Pokoju 4 Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych Lędziny ul. Lędzińska 14
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ledziny.pl/bip/content/show.php?pg=przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach