Przetargi.pl
Organizacja i prowadzenie zajęć w Ośrodku Kuratorskim przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie, w ramach umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną i OG 35-32/13

Sąd Rejonowy w Chorzowie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. dr. Józefa Rostka 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3499413 , fax. 032 3499483
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Chorzowie
  ul. dr. Józefa Rostka 2 2
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 032 3499413, fax. 032 3499483
  REGON: 00032203400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chorzow.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i prowadzenie zajęć w Ośrodku Kuratorskim przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie, w ramach umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną i OG 35-32/13
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia polega na organizacji i prowadzeniu zajęć w Ośrodku Kuratorskim Sądu Rejonowego w Chorzowie w ramach umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną -polega prowadzeniu w/w zajęć w Ośrodku Kuratorskim Sądu Rejonowego w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Stefana Batorego 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków organizacyjnych został wykazany w: - Specyfikacji Wykonania Usługi nr I stanowiącej odpowiednio załącznik nr 1 do SIWZ Realizowana przez Wykonawcę usługa musi spełniać wymogi zawarte w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby godzin zajęć, liczby grup prowadzonych w poszczególnych Ośrodkach Kuratorskich, harmonogramu realizacji zajęć oraz anektowania umowy w tej kwestii. Jeżeli w okresie trwania umowy Zamawiający zmniejszy liczbę godzin poszczególnych typów zajęć, Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego. Zamawiający nie refunduje kosztów przejazdu. Wykonawca powinien uwzględnić koszty dojazdu w zaproponowanej kwocie wynagrodzenia. PODWYKONAWCY: Zamawiający zastrzega że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 853113005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Koncepcja realizacji usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chorzow.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach