Przetargi.pl
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Belęcinie i zagospodarowanie terenu wokół

Gmina Siedlec ogłasza przetarg

 • Adres: 64-212 Siedlec, ul. Zbąszyńska 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3848521 , fax. 68 3848473
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siedlec
  ul. Zbąszyńska 17 17
  64-212 Siedlec, woj. wielkopolskie
  tel. 68 3848521, fax. 68 3848473
  REGON: 97077072900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Belęcinie i zagospodarowanie terenu wokół
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja świetlicy wiejskiej w Belęcinie wraz z wyposażeniem w sprzęt AGD, meble, klimatyzację i nagłośnienie oraz zagospodarowanie terenu wokół. Przedmiot zamówienia obejmuje wyłącznie fabrycznie nowe towary. 2. Zakres rzeczowy robót przedstawiony został w: - projekcie budowlanym dotyczący przebudowy terenu wokół świetlicy, - kosztorysach ofertowych, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Użyte w projekcie budowlanym, specyfikacji oraz w kosztorysach ofertowych nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej, pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. 4. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie. 5. Wymagania dotyczące robót: - wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru, - roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną oraz wymogami niniejszej specyfikacji. 6. Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń: - użyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną, - Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć deklaracje i świadectwa zgodności na użyte materiały z wymaganymi załącznikami przed ich wbudowaniem, - Wykonawca zobowiązany jest zabrać zbędne demontowane urządzenia. 7. Wymagania stawiane Wykonawcy: - Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, - Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, - wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumianej jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, - ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, - inne wymagania określone we wzorze umowy oraz wynikające z przepisów prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego : Bank Spółdzielczy w Siedlcu Nr 74966000070000060602000004. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W przypadku wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 17, sekretariat, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w siwz spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.siedlec.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach