Przetargi.pl
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1. Podziałanie 7.1.1 w ramach projektu Klucz do sukcesu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2704087 , fax. 63 2704196
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Kleczewska 15 15
  62-561 Ślesin, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2704087, fax. 63 2704196
  REGON: 00373068000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1. Podziałanie 7.1.1 w ramach projektu Klucz do sukcesu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów przewidzianych w projekcie /Klucz do sukcesu/ w Gminie Ślesin realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoleniom poddanych zostanie łącznie 20 osób mieszkańców gminy Ślesin, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Proces aktywnej integracji wymienionych osób odbywać się będzie poprzez uczestnictwo w następujących szkoleniach, będących przedmiotem zamówienia. 2. Szkolenie obejmuje następujący zakres tematyczny: DORADZTWO ZAWODOWE 1. Termin przeprowadzenia warsztatu: wrzesień 2012 r. (dokładny termin zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy). 2. Ilość osób: 20 . 3. Ilość godzin: 16 h (dwa dni). 4. Tematyka: warsztat motywacyjno-integracyjny mający na celu: - Zapoznanie się z rynkiem pracy - Predyspozycje na rynku pracy - Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą 5. Miejsce realizacji: w Ślesinie - zapewnia Zamawiający. 6. Zajęcia nie powinny zaczynać się wcześniej niż od godz. 8:00 i kończyć nie później niż o godz. 17:00 Szkolenie nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych dziennie (za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut). 7. Wykonawca najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu harmonogram zajęć zawierający: m.in.: datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć danego dnia, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia, tematykę zajęć oraz liczbę godzin zaplanowanych na dany dzień szkolenia. W przypadku zmian w harmonogramie Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o takich zmianach na piśmie. POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY 1. Termin przeprowadzenia warsztatu: wrześień 2012 r. (dokładny termin zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy). 2. Ilość osób: 10 3. Ilość godzin: 30 h - 10 h (2 dni po 5 godzin/dziennie) - zajęcia grupowe - 20 h - indywidualne zajęcia. (za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut). 4. Tematyka: warsztat motywacyjno-integracyjny mający na celu: - Pomoc psychologiczna dorosłym ofiarom przemocy w rodzinie - Dziecko krzywdzone - diagnoza oraz formy pomocy - Psychologia kryzysu i traumy. Interwencja kryzysowa. 5. Miejsce realizacji: w Ślesinie - zapewnia Zamawiający. 6. Zajęcia nie powinny zaczynać się wcześniej niż od godz. 8:00 i kończyć nie później niż o godz. 17:00 7. Wykonawca najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu harmonogram zajęć zawierający: m.in.: datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć danego dnia, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia, tematykę zajęć oraz liczbę godzin zaplanowanych na dany dzień szkolenia. W przypadku zmian w harmonogramie Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o takich zmianach na piśmie. 8. Kurs zostanie przeprowadzony przez psychologa z doświadczeniem w przeprowadzaniu warsztatów, treningów i szkoleń. TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH 1. Termin przeprowadzenia warsztatu: wrzesień 2012 r. (dokładny termin zostanie ustalony Wykonawcą po podpisaniu umowy). 2. Ilość osób: 20 . 3. Ilość godzin: 16 h (dwa dni). 4. Tematyka: warsztat motywacyjno-integracyjny mający na celu: - Komunikacja interpersonalna - Autoprezentacja - Asertywność - Trening umiejętności komunikacyjnych, asertywności, radzenia sobie ze stresem 5. Miejsce realizacji: w Ślesinie - zapewnia Zamawiający. 6. Zajęcia nie powinny zaczynać się wcześniej niż od godz. 8:00 i kończyć nie później niż o godz. 17:00 Szkolenie nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych dziennie (za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut). 7. Wykonawca najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu harmonogram zajęć zawierający: m.in.: datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć danego dnia, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia, tematykę zajęć oraz liczbę godzin zaplanowanych na dany dzień szkolenia. W przypadku zmian w harmonogramie Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o takich zmianach na piśmie. 8. Kurs zostanie przeprowadzony przez psychologa z doświadczeniem w przeprowadzaniu warsztatów, treningów i szkoleń. KOSMETYKA, STYLISTA Z ELEMENTAMI WIZAŻU 1. Termin przeprowadzenia warsztatu: wrzesień 2012 r. (dokładny termin zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy). 2. Ilość osób: 15 3. Ilość godzin dydaktycznych: 50 h (10 dni po 5 godzin/dziennie). (za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut). 4. Tematyka: warsztat motywacyjno-integracyjny mający na celu: - Wiadomości wstępne z anatomią i fizjologią człowieka - Pielęgnacja skóry - Pielęgnacja oczu - Pielęgnacja kończyny górnej 5. Miejsce realizacji: w Ślesinie - zapewnia Zamawiający. 6. Zajęcia nie powinny zaczynać się wcześniej niż od godz. 8:00 i kończyć nie później niż o godz. 17:00 7. Wykonawca najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu harmonogram zajęć zawierający: m.in.: datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć danego dnia, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia, tematykę zajęć oraz liczbę godzin zaplanowanych na dany dzień szkolenia. W przypadku zmian w harmonogramie Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o takich zmianach na piśmie. KURS TWORZENIA BIŻUTERII ARTYSTYCZNEJ 1. Termin przeprowadzenia warsztatu: październik 2012 r. (dokładny termin zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy). 2. Ilość osób: 16 . 3. Ilość godzin dydaktycznych: 30 h ( 5 dni po 6 godzin/dziennie) (za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut). 4. Tematyka: warsztat motywacyjno-integracyjny mający na celu: - Zapoznanie z podstawowymi materiałami, narzędziami i akcesoriami jubilerskimi, - Tworzenie biżuterii: a) projekt i wykonanie kolczyków z gotowych elementów b) projekt i wykonanie naszyjnika, bransoletki z zastosowaniem c) typy zakończeń i zapięć d) porady, tajniki i ciekawostki - Podsumowanie zajęć : a) uczestnicy I stopnia wtajemniczenia nabywają umiejętność samodzielnego tworzenia, projektowania i wykonanie prostych kolczyków, naszyjników i bransoletek. 5. Miejsce realizacji: w Ślesinie - zapewnia Zamawiający. 6. Zajęcia nie powinny zaczynać się wcześniej niż od godz. 8:00 i kończyć nie później niż o godz. 17:00 7. Wykonawca najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu harmonogram zajęć zawierający: m.in.: datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć danego dnia, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia, tematykę zajęć oraz liczbę godzin zaplanowanych na dany dzień szkolenia. W przypadku zmian w harmonogramie Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o takich zmianach na piśmie. KURS KOMPUTEROWY (PODSTAWOWY) 1. Termin przeprowadzenia warsztatu: listopad 2012 r. (dokładny termin zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy). 2. Ilość osób: 11 . 3. Ilość godzin dydaktycznych: 30 h (pięć dni po 6 h/dziennie) (za godzinę zegarową uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut). 4. Tematyka: warsztat motywacyjno-integracyjny mający na celu: - Podstawowe zagadnienia informatyczne - Praca z systemem operacyjnym Windows - Praca z programami z grupy /Akcesoria/ - Edytor tekstu Word - Arkusz kalkulacyjny Excel 5. Miejsce realizacji: w Ślesinie - zapewnia Zamawiający. 6. Zajęcia nie powinny zaczynać się wcześniej niż od godz. 8:00 i kończyć nie później niż o godz. 17:00 7. Wykonawca najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu harmonogram zajęć zawierający: m.in.: datę, godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć danego dnia, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia, tematykę zajęć oraz liczbę godzin zaplanowanych na dany dzień szkolenia. W przypadku zmian w harmonogramie Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o takich zmianach na piśmie. Wymagania ogólne stawiane Wykonawcy 1. Wykonawca szkolenia otwartego realizowanego w ramach projektu jest zobowiązany do rejestracji instytucji szkoleniowej w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnych na stronie internetowej www.inwestycjawkadry.pl i aktualizacji w ww. bazie informacji o każdym szkoleniu otwartym w ramach Projektu nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, zgodnie z zakresem danych określonych przez WUP. 2. Wymagana jest należyta staranność, przy realizacji zamówienia oraz zorientowanie na osiągnięcie rezultatu organizowanych zajęć, którym jest rozwój zdolności społeczno -zawodowych Uczestników. 3. Wymagane jest, żeby Wykonawca na bieżąco monitorował osiąganie zakładanych rezultatów a po zakończeniu realizacji zamówienia przedstawił Zabawiającemu raport końcowy. 4. Wykonawca zapewnia: sprzęt dydaktyczny, materiały szkoleniowe dla uczestników, wyżywienie: ciastka, kawa, herbata, zimne napoje (odpowiednia ilość naczyń jednorazowego użytku), ciepły posiłek (drugie danie gorące). Koszty cateringu mają być wliczone w cenę szkolenia. 5. Zajęcia powinny się odbywać codziennie (bez sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy ). 6. W sali szkoleniowej należy umieścić logo EFS. 7. Wykonawca pokrywa koszty ubezpieczenia uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (podczas szkolenia, w drodze na szkolenia i ze szkolenia). 8. Szkolenia mają zakończyć się oceną zdobytych umiejętności oraz wydaniem certyfikatu/zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych( Dz. U. z 2006 r. Nr 31 poz.216 z późniejszymi zmianami). 9. Wydane certyfikaty/ zaświadczenia muszą zawierać logotypy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz informacje, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10. Wykonawca po wykonaniu zadania przedstawi Zamawiającemu listy obecności uczestników, program prowadzonych zajęć, dziennik zajęć (wymiar godzin i tematy zajęć), kserokopie rejestru wydanych certyfikatów/ zaświadczeń, ankiety badające poziom zadowolenia i wzrost wiedzy uczestników przeprowadzone na początku i na końcu trwania projektu, opinię na temat każdego uczestnika, raport końcowy obejmujący zarówno całość grupy jak i poszczególnych beneficjentów oraz przeprowadzi ankiety porównawcze (ewaluacyjne) przed i po zakończeniu projektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.slesin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach