Przetargi.pl
Usługi szkoleniowe dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: I Oddziału w Poznaniu, II Oddziału w Poznaniu i Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 31
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8745400 , fax. 61 8772850
 • Data zamieszczenia: 2016-03-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu
  ul. Starołęcka 31 31
  61-361 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8745400, fax. 61 8772850
  REGON: 00001775600474
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi szkoleniowe dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: I Oddziału w Poznaniu, II Oddziału w Poznaniu i Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: I Oddziału w Poznaniu, II Oddziału w Poznaniu i Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim - 8 części. 2. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla następujących 8 części: 2.1. Część I: - temat szkolenia: Sposoby minimalizowania stresu w pracy zespołowej. - przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowych szkoleń zamkniętych dla kadry menadżerskiej I Oddziału ZUS w Poznaniu. - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1/I do SIWZ. 2.2. Część II: - 3 tematy szkolenia: Radzenie sobie ze stresem w pracy z klientem, Podejście do klienta - umiejętność dostosowania się do typu klienta i sytuacji obsługi, Utrwalenie postawy asertywnej w kontaktach z klientami; - przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowych szkoleń zamkniętych dla pracowników obsługi klientów I Oddziału ZUS w Poznaniu. - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1/II do SIWZ. 2.3. Część III: - temat szkolenia: Doskonalenie umiejętności komunikacji z klientem; - przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników II Oddziału ZUS w Poznaniu - dla pracowników Sali Obsługi Klienta. - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1/III do SIWZ. 2.4. Część IV: - temat szkolenia: Skuteczne rozmowy menedżera; - przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników II Oddziału ZUS w Poznaniu - dla kadry kierowniczej. - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1/IV do SIWZ. 2.5. Część V: - temat szkolenia: Poprawne formy komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym (poprawna i skuteczna polszczyzna w komunikacji urzędowej); - przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników II Oddziału ZUS w Poznaniu. - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1/V do SIWZ. 2.6. Część VI: - temat szkolenia: Zarządzanie projektami; - przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników II Oddziału ZUS w Poznaniu. - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1/VI do SIWZ. 2.7. Część VII: - temat szkolenia: Radzenie sobie ze stresem w pracy z klientem; - przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowych szkoleń, których uczestnikami będą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim. - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1/VII do SIWZ. 2.8. Część VIII: - temat szkolenia: Sposoby minimalizowania stresu w pracy zespołowej - przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowych szkoleń, których uczestnikami będą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim. - Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1/VIII do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych określonych w art. 2 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może złożyć ofertę/y na dowolną część / dowolne części przedmiotowego zamówienia. Oferta złożona na daną część przedmiotu zamówienia musi obejmować zrealizowanie całości zamówienia dla tej części. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią odpowiednio do danej części zamówienia załączniki od nr 1/I do 1/VIII do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium dla żadnej części postępowania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie zawodowe trenerów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach