Przetargi.pl
Przeprowadzenie usług szkoleniowych z tematów Część I Kurs Księgowy ds. płac i rozliczeń z ZUS; Część II Kurs Obsługa wózków jezdniowych

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Sobieskiego 20
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4261649 , fax. 061 4261162
 • Data zamieszczenia: 2016-04-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Sobieskiego 20 20
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4261649, fax. 061 4261162
  REGON: 63969695200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie usług szkoleniowych z tematów Część I Kurs Księgowy ds. płac i rozliczeń z ZUS; Część II Kurs Obsługa wózków jezdniowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie z tematów: Część I Kurs Księgowy ds. płac i rozliczeń z ZUS Część II Kurs Obsługa wózków jezdniowych Kursy współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez Publiczne Służby Zatrudnienia, projekt: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gnieźnieńskim (II)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy w organizacji szkoleń (szczegóły w SIWZ)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupgniezno.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach