Przetargi.pl
pomoc kuchenna

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, ul. Wyspiańskiego 6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7422678 , fax. 062 7422678
 • Data zamieszczenia: 2015-12-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Wyspiańskiego 6 6
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7422678, fax. 062 7422678
  REGON: 25096734600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pup.pleszew.ibip.pl; puppleszew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  pomoc kuchenna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV (kategoria 80500000-9) w zakresie: Pomoc kuchenna dla grupy do 20 osób bezrobotnych Termin realizacji zamówienia: Rozpoczęcie: 1 luty 2016r. Czas realizacji: do siedmiu tygodni Wymagana ilość godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia wraz z egzaminem końcowym: - ogółem minimum 240 godzin zegarowych, /gdzie godziny zegarowe powinny uwzględniać godziny lekcyjne oraz przerwy/ - w tym: minimum 170 godzin zajęć praktycznych minimum 3 godziny na egzamin 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest solidne i profesjonalne przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie pomoc kuchenna. Szczególny nacisk musi zostać położony na wykonywanie części praktycznej z wykorzystaniem surowców, półproduktów, produktów, potraw, napoi itp. Po zakończonym szkoleniu jego uczestnicy powinni umieć: - samodzielnie przygotowywać różnego rodzaju potrawy z surowców i półproduktów spożywczych zgodnie z odpowiednimi recepturami oraz techniką sporządzania; - umiejętnie korzystać z nowoczesnych maszyn, urządzeń i sprzętów stosowanych w technologii gastronomicznej zgodnie z przepisami bhp i ppoż.; - umiejętnie gospodarować surowcami, półproduktami i wyrobami gotowymi; - umiejętnie przechowywać, magazynować artykuły spożywcze, surowce, półprodukty, półprodukty kulinarne; - umiejętnie posługiwać się różnymi technikami i metodami obróbki kulinarnej; - odpowiednio przygotowywać potrawy zależne od sposobu ich podawania; - umiejętnie porcjować, wykańczać i dekorować potrawy z uwzględnieniem aktualnych trendów; - umiejętnie kalkulować ceny oraz oferty kulinarne - przestrzegać przepisów sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego; - znać zagadnienia dotyczące kuchni ekologicznej - utrzymywać porządek i czystość na stanowisku pracy, przestrzegając zasady higieny pracy. Program szkolenia musi być zrealizowany w łącznym wymiarze minimum 240 godzin zegarowych przypadających na każdego uczestnika szkolenia. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut. Ilość godzin przeznaczona na egzamin końcowy musi zostać uwzględniona w harmonogramie i programie szkolenia. Egzamin końcowy musi zostać przeprowadzony po zrealizowaniu zajęć teoretycznych i praktycznych w ośrodku szkoleniowym. 3. Sposób prowadzenia zajęć powinien być zróżnicowany i uwzględniać poziom uczestników kursu. Na szkolenie kierowane będą osoby bezrobotne do 30 roku życia. 4. Kwalifikacje wykładowców muszą być adekwatne do zakresu prowadzonych przez nich zajęć. Wykonawca musi zapewnić więcej niż dwóch wykładowców do realizacji zamówienia. W kadrze Wykładowców musi znaleźć się wykładowca z tytułem mistrza w zawodzie kucharz. 5. Program szkolenia powinien uwzględniać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 7 lit. e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 6. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. 7. Wykonawca zapewni szkolenie na terenie miasta Pleszewa. 8. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe opatrzone logo Fundusze Europejskie i logo EFS, odpowiednią lokalizację miejsca szkolenia, ilość sal wykładowych do realizacji części teoretycznej i praktycznej oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Odpowiednie pomieszczenie kuchenne do zajęć praktycznych musi umożliwiać prowadzenie zajęć z gastronomii z liczbą stanowisk, sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji zajęć objętych programem szkolenia. Wykonawca w opisie warunków szkolenia winien podać miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych i w sposób szczegółowy opisać wyposażenie poszczególnych sal, w których będą prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz zapewnić tym osobom swobodny dostęp do sprzętu wykorzystywanego w realizacji zamówienia. W salach wykładowych do zajęć teoretycznych na każdego uczestnika szkolenia musi przypadać 13m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2m2 wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.). 9. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia odzież ochronną w postaci fartucha lub ubrania składającego się ze spodni i bluzy - kolor jasny oraz obuwie robocze spełniające wymogi bhp anty-poślizgowe o spodach białych przewidzianych do pracy w pomieszczeniach kuchennych a także czepek na głowę. 10. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość surowców i produktów na zajęcia praktyczne niezbędne do realizacji zajęć objętych programem szkolenia. 11. Wykonawca zapewni w każdym dniu serwis kawowy na czas trwania szkolenia - przez serwis kawowy należy rozumieć zaopatrzenie uczestników szkolenia w kubki, kawę, herbatę, cukier, wodę, ciastka lub kanapki. 12. Szkolenie będzie się odbywało w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie i kończyło się najpóźniej o godz. 18.00. Szkolenie nie może być krótsze niż 5 godzin zegarowych dziennie. 13. Zamawiający w razie potrzeby może udzielić zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki dotychczasowemu Wykonawcy w okresie do 20 czerwca 2016r. Zamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie dopuszcza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert drogą elektroniczną. 17. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. 18. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. 19.Szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia Wykonawcy czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia. 20. Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji z zakresu gastronomii zawierającego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucje szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. UWAGA!!! Instytucje szkoleniowe, które wydają zaświadczenia zgodne z wzorem określonym w §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622) muszą dołączyć do tego zaświadczenia suplement zawierający: okres trwania szkolenia oraz tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych. Suplement musi być jednoznacznie powiązany z zaświadczeniem, do którego został wydany, tzn. musi zawierać numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem. Niezależnie od rodzaju wydawanego zaświadczenia Wykonawca jest obowiązany do wystawienia również każdemu uczestnikowi szkolenia certyfikatu zawierający PESEL uczestnika szkolenia opatrzony logo Fundusze Europejskie i logo EFS, zgodną z przedstawioną w SIWZ. 21. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przygotowania stanowisk szkoleniowych oraz warunków higieniczno-sanitarnych od dnia otwarcia ofert. 22. Po zakończonym szkoleniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu anonimowe ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia oceniających dany kurs. 23. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji opatrzonej logo Fundusze Europejskie i logo EFS: a) dziennika zajęć edukacyjnych z tematami zajęć i liczbą godzin, b) list obecności na zajęciach szkolonych uczestników zawierających imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia c) list odbioru zaświadczeń po zakończonym kursie wraz z kserokopiami wydanych zaświadczeń. 24. Zamawiający żąda aby uczestnicy szkolenia odbywali zajęcia w jednej grupie szkoleniowej do 20 osób. 25. Wykonawca na zakończenie szkolenia zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wiedzy z zakresu zrealizowanego materiału dla wszystkich uczestników szkolenia. Wyniki testu muszą zostać przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu szkolenia. Na zakończenie szkolenia odbędzie się także sprawdzenie umiejętności praktycznych z zakresu programu nauczania w postaci samodzielnego przygotowania przez uczestników szkolenia różnego rodzaju potraw, dań, ciast deserów ,napoi itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ilość godzin szkolenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pup.pleszew.ibip.pl; puppleszew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach