Przetargi.pl
hotelarstwo i gastronomia

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, ul. Wyspiańskiego 6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7422678 , fax. 062 7422678
 • Data zamieszczenia: 2016-04-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Wyspiańskiego 6 6
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7422678, fax. 062 7422678
  REGON: 25096734600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pup.pleszew.ibip.pl; puppleszew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  hotelarstwo i gastronomia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV (kategoria 80500000-9) w zakresie: Hotelarstwo i gastronomia hotelarska dla grupy do 10 osób bezrobotnych Termin realizacji zamówienia: Rozpoczęcie: 16 maja 2016r. Czas realizacji: do trzech tygodni Wymagana ilość godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia wraz z egzaminem końcowym: - ogółem minimum 100 godzin zegarowych, /gdzie godziny zegarowe powinny uwzględniać godziny lekcyjne oraz przerwy/ - w tym: minimum 30 godzin z hotelarstwa i gastronomii minimum 60 godzin nauki języka specjalistycznego zgodnego z krajem organizacji stażu lub pracy 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie uczestników do pracy lub odbycia stażu w zakresie hotelarstwa i gastronomii zagranicą oraz zorganizowanie pracy lub stażu zagranicznego na minimum 3 miesiące w krajach UE i OEG nie później niż w okresie 2 miesięcy po zakończeniu szkolenia. Program szkolenia powinien zawierać między innymi niżej określone zagadnienia stanowiące minimum programowe: - zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy w nowoczesnej restauracji europejskiej lub hotelu - nauka języka specjalistycznego kraju wyjazdu - przepisy BHP i Ppoż. oraz minimum sanitarne. Program szkolenia musi być zrealizowany w łącznym wymiarze minimum 100 godzin zegarowych przypadających na każdego uczestnika szkolenia. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut. Ilość godzin przeznaczona na egzamin końcowy musi zostać uwzględniona w harmonogramie i programie szkolenia. 3. Sposób prowadzenia zajęć powinien być zróżnicowany i uwzględniać poziom uczestników kursu. Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Pleszew. 4. Kwalifikacje wykładowców muszą być adekwatne do zakresu prowadzonych przez nich zajęć. Wykonawca musi zapewnić minimum dwóch wykładowców do realizacji zamówienia. W kadrze Wykładowców musi znaleźć się m.in. Wykładowca z wykształceniem wyższym magisterskim o kierunku zgodnym z nauczaniem języka kraju wyjazdu i kwalifikacjach pedagogicznych. 5. Program szkolenia powinien uwzględniać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 7 lit. e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 6. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. 7. Wykonawca zapewni szkolenie na terenie powiatu pleszewskiego. 8. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe /tj. m.in. długopis, zeszyt, słownik itp./, odpowiednią lokalizację miejsca szkolenia, ilość sal wykładowych do realizacji części teoretycznej i praktycznej oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Wykonawca w opisie warunków szkolenia winien podać miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych i w sposób szczegółowy opisać wyposażenie poszczególnych sal, w których będą prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz zapewnić tym osobom swobodny dostęp do sprzętu wykorzystywanego w realizacji zamówienia. W salach wykładowych do zajęć teoretycznych na każdego uczestnika szkolenia musi przypadać 13m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2m2 wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp. 9. Wykonawca zapewni w okresie 2 miesięcy po zakończeniu szkolenia zatrudnienie na umowę o pracę lub staż zagraniczny dla uczestników szkolenia w zakresie hotelarstwa i gastronomii. Staż lub praca musi trwać minimum 3 miesiące. Po zakończonym stażu Wykonawca musi zapewnić zatrudnienie dla uczestników stażu na okres minimum 1 miesiąca. 10. Zamawiający żąda aby uczestnicy szkolenia odbywali zajęcia w jednej grupie szkoleniowej. 11. Po zakończeniu pracy lub stażu zagranicznego każdy z uczestników musi otrzymać dokument potwierdzający uzyskanie doświadczenia zawodowego lub dokument równoważny ze świadectwem pracy. 12. Wykonawca zapewni w każdym dniu szkolenia serwis kawowy - przez serwis kawowy należy rozumieć zaopatrzenie uczestników szkolenia w kubki, kawę, herbatę, cukier, wodę, ciastka lub kanapki. 13. Szkolenie będzie się odbywało w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie i kończyło się najpóźniej o godz. 17.00. Szkolenie nie może być krótsze niż 5 godzin zegarowych dziennie. 14. Zamawiający w razie potrzeby może udzielić zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki dotychczasowemu Wykonawcy w okresie do 30 września 2016r. Zamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej. 16. Zamawiający nie dopuszcza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert drogą elektroniczną. 18. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. 19. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. 20.Szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia Wykonawcy czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia. 21. Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji z zakresu gastronomii zawierającego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucje szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. UWAGA!!! Instytucje szkoleniowe, które wydają zaświadczenia zgodne z wzorem określonym w §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622) muszą dołączyć do tego zaświadczenia suplement zawierający: okres trwania szkolenia oraz tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych. Suplement musi być jednoznacznie powiązany z zaświadczeniem, do którego został wydany, tzn. musi zawierać numer z rejestru zaświadczenia, do którego suplement jest dodatkiem. Niezależnie od rodzaju wydawanego zaświadczenia Wykonawca jest obowiązany do wystawienia również każdemu uczestnikowi szkolenia certyfikatu zawierający PESEL uczestnika szkolenia. 22. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przygotowania stanowisk szkoleniowych oraz warunków higieniczno-sanitarnych od dnia otwarcia ofert. 23. Po zakończonym szkoleniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu anonimowe ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia oceniających dany kurs. 24. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji: a) dziennika zajęć edukacyjnych z tematami zajęć i liczbą godzin, b) list obecności na zajęciach szkolonych uczestników zawierających imię, nazwisko i podpis uczestnika szkolenia c) list odbioru zaświadczeń po zakończonym kursie wraz z kserokopiami wydanych zaświadczeń. 25. Wykonawca zapewni na czas realizacji stażu zagranicznego uczestnikom dojazd do miejsca stażu oraz zagwarantuje zakwaterowanie i wyżywienie dla jego uczestników oraz zapewni opiekuna na miejscu stażu z ramienia Wykonawcy. 26. Wykonawca na zakończenie szkolenia zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wiedzy /egzaminu/ z zakresu zrealizowanego materiału dla wszystkich uczestników szkolenia. Wyniki testu muszą zostać przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu szkolenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ilość godzin szkolenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pup.pleszew.ibip.pl; puppleszew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach