Przetargi.pl
Modernizacja drogi transportu rolniczego Marszałowa w miejscowości Podsarnie

Gmina Raba Wyżna ogłasza przetarg

 • Adres: 34-721 Raba Wyżna, Raba Wyżna 41
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2691250 , fax. 018 2691251
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raba Wyżna
  Raba Wyżna 41 41
  34-721 Raba Wyżna, woj. małopolskie
  tel. 018 2691250, fax. 018 2691251
  REGON: 00055197000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rabawyzna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi transportu rolniczego Marszałowa w miejscowości Podsarnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach modernizacji drogi MARSZAŁOWA należy wykonać 380 mb - nawierzchni żwirowo-tłuczniowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rabawyzna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach