Przetargi.pl
Modernizacja (Remont) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Zawoja II

Gmina Zawoja ogłasza przetarg

 • Adres: 34-222 Zawoja, Zawoja 1307
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8775-015 , fax. 33 8775-015
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zawoja
  Zawoja 1307 1307
  34-222 Zawoja, woj. małopolskie
  tel. 33 8775-015, fax. 33 8775-015
  REGON: 07218201900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawoja.ug.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja (Remont) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Zawoja II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja (Remont) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gminie Zawoja - zgodnie z przedmiarem robót stanowiącymi załącznik nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości: 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zawoja.ug.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach