Przetargi.pl
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w zakresie narzędzi zarządzania wiedzą i korzystania z zasobów wiedzy

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 25
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 421 68 48 , fax. 12 421 68 48 wew. 24
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
  ul. Kanonicza 25 25
  31-002 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 421 68 48, fax. 12 421 68 48 wew. 24
  REGON: 00387191300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.upjp2.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Niepubliczne uczelnie katolickie finansowane na zasadach uczelni publicznych.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w zakresie narzędzi zarządzania wiedzą i korzystania z zasobów wiedzy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu korzystania z zasobów wiedzy: - Wykorzystanie zasobów wiedzy z zakresu FILOZOFIA ZE SPECJALNOŚCIĄ FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA - Wykorzystanie zasobów wiedzy z zakresu HISTORIA ZE SPECJALNOŚCIĄ HISTORIA KOŚCIOŁA I HISTORIA SZTUKI - Wykorzystanie zasobów wiedzy z zakresu PRAWO Z INFORMACJAMI O PRAWIE KANONICZNYM - Wykorzystanie zasobów wiedzy z zakresu SOCJOLOGIA Z PRZEDSTAWIENIEM SPOŁECZNEJ NAUKI KOŚCIOŁA - Wykorzystanie zasobów wiedzy z zakresu TEOLOGIA Szczegółowy zakres zamówienia został omówiony w rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805110009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.upjp2.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach