Przetargi.pl
Przeprowadzenie wielotematycznych szkoleń w ramach realizacji zadania 3 Wdrożenie modelu zarządzania jakością kształcenia projektu POKL ZARZĄDZANIE (z) PRZYSZŁOŚCIĄ finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 628 26 56; 628 22 20 , fax. 12 6282072
 • Data zamieszczenia: 2013-10-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
  ul. Warszawska 24 24
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 628 26 56; 628 22 20, fax. 12 6282072
  REGON: 00000156003300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie wielotematycznych szkoleń w ramach realizacji zadania 3 Wdrożenie modelu zarządzania jakością kształcenia projektu POKL ZARZĄDZANIE (z) PRZYSZŁOŚCIĄ finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wielotematycznych szkoleń w ramach realizacji zadania 3 Wdrożenie modelu zarządzania jakością kształcenia projektu POKL ZARZĄDZANIE (z) PRZYSZŁOŚCIĄ w tym dwóch szkoleń merytorycznych w zakresie uregulowań prawnych Politechniki Krakowskiej dotyczących Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na 7 wydziałach Politechniki Krakowskiej, szkolenia informatycznego w zakresie obsługi oprogramowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na 7 wydziałach Politechniki Krakowskiej oraz trzech szkoleń informatycznych dla pracowników zaangażowanych w strukturach Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Krakowskiej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805110009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pk.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach