Przetargi.pl
MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ 3927P JERKA-RUDKI-ŚWINIEC W M. ŚWINIEC- CHODNIK STRONA PRAWA

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-000 Kościan, ul. Gostyńska 38
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5127418 , fax. 065 5117490
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
  ul. Gostyńska 38 38
  64-000 Kościan, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5127418, fax. 065 5117490
  REGON: 41111181000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ 3927P JERKA-RUDKI-ŚWINIEC W M. ŚWINIEC- CHODNIK STRONA PRAWA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z modernizacją drogi powiatowej 3927P Jerka- Rudki-Świniec w m. Świniec- chodnik strona prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości 2.100,00 zł.wadium należy wpłacić przelewem na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie - Bank Spółdzielczy Kościan r-k nr 54 8666 0004 0108 6147 2000 0003, wykonawca może wnieść wad
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3.znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ustawy PZP, Wskazane warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zostaną ocenione na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VI SIWZ, zgodne z formułą spełnia - nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów: 1.aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów: 1.wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wg załącznika nr 3. 2.kserokopia uprawnień budowlanych osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót jako kierownik budowy w zakresie dróg wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 3.wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wg załącznika nr. 4) Zgodnie z art. 44, art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, w celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, zamawiający żąda dołączenia do oferty: 1.oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP,i niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2.Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewidzianego zadania,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/bip.php?pid=11111534
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach