Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków zaplecza cmentarza komunalnego przy ul. Staromorzysławskiej w Koninie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 62-500 Konin, ul. M. Dąbrowskiej 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2428276 , fax. 063 2428224
 • Data zamieszczenia: 2009-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. M. Dąbrowskiej 8 8
  62-500 Konin, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2428276, fax. 063 2428224
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.konin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków zaplecza cmentarza komunalnego przy ul. Staromorzysławskiej w Koninie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach zamówienia wykonawca winien opracować kompletną dokumentację projektową obejmującą następujący zakres robót : A. budynek administracyjny: - wykonania docieplenia ścian budynku wraz z nową elewacją; - wykonanie kolorystyki elewacji, - zmiany
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania czynności objętej przedmiotem zamówienia. b) Posiadają niezbędne doświadczenie gwarantujące należyte wykonanie przedmiotu zamówienia tj. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, zaprojektowali lub projektują w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych minimum dwa projekty o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia każdy. c) Dysponują odpowiednią kadrą zdolną do wykonania przedmiotu zamówienia tj: projektantami w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej. Każdy z projektantów winien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania oraz być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ .Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz Oferty - wypełniony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do siwz. 2. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika z dokumentów rejestracyjnych Wykonawcy. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykaz zaprojektowanych lub które wykonawca projektuje w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch projektów o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia każdy wraz z dokumentami potwierdzającymi, że prace te zostały wykonane należycie - wypełniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do siwz. 5. Wykaz osób i podmiotów, którymi będzie dysponował wykona, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Należy załączyć: - kserokopię wymaganych uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia - kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego- wypełniony zgodnie z załącznikiem Nr 3 do siwz. 6. Oświadczenie, o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy - wypełnione zgodnie z załącznikiem Nr 4 do siwz. 7. Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy- wypełnione zgodnie z załącznikiem Nr 5 do siwz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgkim.konin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach