Przetargi.pl
Wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowych dotyczących regulacji cieków wodnych na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 Części.

Miasto Kalisz ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +4862 7654300
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kalisz
  Główny Rynek 20 20
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. +4862 7654300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowych dotyczących regulacji cieków wodnych na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 Części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na wykonaniu kompletnych wielobranżowych dokumentacji projektowych dotyczących regulacji cieku Piwonia (na odcinku od ulicy Zachodniej do rzeki Prosny) oraz cieku Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prosny. 2. Przedmiot zamówienia składa się z 2 niepodzielnych Części: Część 1: wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku Piwonia na odcinku od ulicy Zachodniej do rzeki Prosny. Część 2: wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prosny. 3. W przypadku Części 1 przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1)Wykonanie aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 wraz z niezbędnymi pomiarami rzeki; 2) Wykonanie map własnościowych gruntu wraz z wypisami z ewidencji gruntu; 3) Wykonanie niezbędnych badań geologicznych i hydrogeologicznych; 4) Zinwentaryzowanie istniejących przepustów, mostów i wylotów wód i ścieków w zakresie wielkości, miejsca i rzędnych terenowych; 5) Inwentaryzację drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z uzyskaniem w Imieniu Zamawiającego zgody na wycinkę; 6) Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych regulacji cieku Piwonia (6 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku `.pdf`, `.doc` i `.dwg`) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, ZUD-em i podpisem sprawdzającego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r. Poz. 1129); 7) Wykonanie operatów wodno-prawnych (4 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku `.pdf`, `.doc`) oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego; 8) Wykonanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (jeśli zajdzie taka konieczność); 9) Opracowanie kosztorysów inwestorskich w podziale na odcinki uzgodnione z Zamawiającym (po 1 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku `.pdf` i `.ath`) w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.); 10) Opracowanie przedmiarów robót (szczegółowych) w podziale na etapy uzgodnione z Zamawiającym, wraz z zestawieniem materiałów i sprzętu - po 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku `.pdf` i `.ath`, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r. Poz. 1129); 11) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) po 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku `.pdf` i `.doc`, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r. Poz. 1129); 12) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich potrzebnych uzgodnień i decyzji w tym także decyzji (pozwolenia) odpowiedniego Konserwatora Zabytków oraz wystąpienia do gestorów sieci o niezbędne warunki techniczne; 13) Przygotowanie wniosku wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu linii brzegu cieku; 14) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację; 15) Przygotowanie niezbędnych dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji zgodnie z zapisami ustawy z 8 lipca 2010r. o szczegółowych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych; 16) Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji zgodnie z zapisami ustawy z 8 lipca 2010r. o szczegółowych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych wraz z uzyskaniem pozytywnej decyzji; 17) Wykonanie wykazu działek bądź ich części przewidywanych do czasowego zajęcia wraz z uzyskaniem zgód właścicieli; 18) Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów nad wykonaniem robót budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia. 4. W przypadku Części 2 przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1) Wykonanie aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 wraz z niezbędnymi pomiarami rzeki; 2) Wykonanie map własnościowych gruntu wraz z wypisami z ewidencji gruntu; 3) Wykonanie niezbędnych badań geologicznych i hydrogeologicznych; 4) Zinwentaryzowanie istniejących przepustów, mostów i wylotów wód i ścieków w zakresie wielkości, miejsca i rzędnych terenowych; 5) Inwentaryzację drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z uzyskaniem w Imieniu Zamawiającego zgody na wycinkę; 6) Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych regulacji cieku Piwonia (6 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku `.pdf`, `.doc` i `.dwg`) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, ZUD-em i podpisem sprawdzającego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r. Poz. 1129); 7) Wykonanie operatów wodno-prawnych (4 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku `.pdf`, `.doc`) oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodnoprawnego; 8) Wykonanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (jeśli zajdzie taka konieczność); 9) Opracowanie kosztorysów inwestorskich w podziale na odcinki uzgodnione z Zamawiającym (po 1 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku `.pdf` i `.ath`) w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.); 10) Opracowanie przedmiarów robót (szczegółowych) w podziale na etapy uzgodnione z Zamawiającym, wraz z zestawieniem materiałów i sprzętu - po 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku `.pdf` i `.ath`, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r. Poz. 1129); 11) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) po 2 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku `.pdf` i `.doc`, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r. Poz. 1129); 12) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich potrzebnych uzgodnień i decyzji w tym także decyzji (pozwolenia) odpowiedniego Konserwatora Zabytków oraz wystąpienia do gestorów sieci o niezbędne warunki techniczne; 13) Przygotowanie wniosku wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu linii brzegu cieku; 14) Wykonanie podziałów nieruchomości niezbędnych do przeprowadzenia regulacji cieku; 15) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację; 16) Przygotowanie niezbędnych dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji zgodnie z zapisami ustawy z 8 lipca 2010r. o szczegółowych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych; 17) Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji zgodnie z zapisami ustawy z 8 lipca 2010r. o szczegółowych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych wraz z uzyskaniem pozytywnej decyzji; 18) Wykonanie wykazu działek bądź ich części przewidywanych do czasowego zajęcia wraz z uzyskaniem zgód właścicieli; 19) Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów nad wykonaniem robót budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji określony został w SIWZ. 6. Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym, a wykonanie zamówienia zakończy nie później niż do 31.05.2017r., za wyjątkiem pełnienia nadzoru autorskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w określonych poniżej wysokościach, dla poszczególnych Części: - dla Części 1: 2.000,00 PLN, - dla Części 2: 5.000,00 PLN.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kalisz.pl, www.bip.umkalisz.pl (zakładka Ogłoszenia-Zamówienia publiczne), www.kalisz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach