Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji pełnobranżowej projektowo - kosztorysowej dla inwestycji Rozbudowa budynku Hospicjum Palium o oddział Medycyny Paliatywnej wraz z niezbędną infrastrukturą Poznań Os. Rusa 55. Postępowanie przetargowe prowadzone jest przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2 na podstawie udzielonego pełnomocnictwa

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-701 Poznań, ul. Fredry 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 854-60-00 , fax. 61 852-04 -55, 8546146
 • Data zamieszczenia: 2016-06-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  ul. Fredry 10 10
  61-701 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 854-60-00, fax. 61 852-04 -55, 8546146
  REGON: 00028881100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ump.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji pełnobranżowej projektowo - kosztorysowej dla inwestycji Rozbudowa budynku Hospicjum Palium o oddział Medycyny Paliatywnej wraz z niezbędną infrastrukturą Poznań Os. Rusa 55. Postępowanie przetargowe prowadzone jest przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Długa 1/2 na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji pełnobranżowej projektowo - kosztorysowej dla inwestycji Rozbudowa budynku Hospicjum Palium o oddział Medycyny Paliatywnej wraz z niezbędną infrastrukturą Poznań Os. Rusa 55
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skpp.edu.pl, adres do kontaktu: jolanta.stachowiak@skpp.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach