Przetargi.pl
Dostawa produktów farmaceutycznych dla Centrum Poczty Oddział Rejonowy Poznań-Województwo w celu dalszej odsprzedaży

Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Poczta Polska" ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, Centrum Infrastruktury OR w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-943 Poznań, ul. Głogowska 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-61/8697011 , fax. 0-61/8697134
 • Data zamieszczenia: 2009-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Poczta Polska" ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, Centrum Infrastruktury OR w Poznaniu
  ul. Głogowska 17 17
  60-943 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 0-61/8697011, fax. 0-61/8697134
  REGON: 01068496000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów farmaceutycznych dla Centrum Poczty Oddział Rejonowy Poznań-Województwo w celu dalszej odsprzedaży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych o kategorii dostępności bez recepty dla ppup Poczta Polska Centrum Poczty Oddział Rejonowy Poznań-Województwo w celu dalszej odsprzedaży. Szczegółowe rodzaje i ilości produktów far
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymienionych w Rozdziale VI. SIWZ na podstawie kryterium spełnia nie spełnia. Nie spełnienie ww. warunków będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenie, dokumenty: 1)Oświadczenie o spełnieniu wymagań z art. 22 ust. 1 ustawy - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy: 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.Oprócz oświadczenia i dokumentu wymienionych w Rozdziale VI. pkt 1 SIWZ, składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1)wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z KALKULACJĄ CENOWĄ - będącą Załącznikiem Nr 1 do Formularza ofertowego. 2)w przypadku, gdy oferta jest podpisywana przez pełnomocnika: pełnomocnictwo obejmujące uprawnienia do składania oświadczeń wynikających z toku niniejszego postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poczta-polska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach