Przetargi.pl
Dwukrotne koszenie traw i chwastów rosnących na poboczach dróg powiatowych Powiatu Szamotulskiego

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. B. Chrobrego 6
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 2924032 , fax. 061 2924032
 • Data zamieszczenia: 2009-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. B. Chrobrego 6 6
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 061 2924032, fax. 061 2924032
  REGON: 63127722700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-szamotuly.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dwukrotne koszenie traw i chwastów rosnących na poboczach dróg powiatowych Powiatu Szamotulskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dwukrotne koszenie traw i chwastów na szerokości 1 m. rosnących na poboczach dróg powiatowych Powiatu Szamotulskiego Zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączony wykazie dróg ,dla wymienionych dróg obejmuje
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773141005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach odpowiednich ustaw, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. wykonali w ostatnich 3 lat co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, 3) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia, 4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust 1 i 2 ustawy). 7) Dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia ( minimum jedna kosiarka bijakowa ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku), - umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, - aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert], - oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy [na formularzu ofertowym], - oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego [wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert], - oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu [wy?stawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert], - wykaz wykonanych prac w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i warto?ścią robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, (wg zał. nr 2), - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - wykaz posiadanego sprzętu - załącznik nr 4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp-szamotuly.com.pl dział przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach